fredag 20 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stort tack till alla medarbetare på ANS för det gångna året!

Nu börjar det dra ihop sig till jul och en hägrande ledighet. Efter en lång och intensiv vecka kommer jag att gå på ledighet med gott samvete.

I måndags träffade jag Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef, och Elisabeth Lindahl, vårdenhetschef,  för att göra en överrapportering av Psykiatriteamet, som går över till Medicinska specialiteter den 1 januari. Det har varit roligt att som tillförordnad chef under hösten arbeta nära teamet med utvecklingen av psykiatrin vid ANS. Teamet har arbetat fram ett förslag om att utveckla vården för unga vuxna med psykisk ohälsa tillsammans med vårdcentralerna, för att kunna kartlägga problematik och påbörja åtgärder i ett tidigt skede. Våra beställare, HSN 12, ställer sig också positiva och ANS kommer att få ett uppdrag av dem i januari. På eftermiddagen var jag på avstämningsmöte med ett av de IT-objekt jag ansvarar för på verksamhetssidan, POF (person, organisation och funktion). Objektet innehåller de IT-system som alla verksamheter är beroende av, till exempel KIV.

I tisdags hade vi "julknytkalaslunch" på kansliet. Efter lunch deltog jag i teamkonferens med Psykiatriteamet och hade därefter telefonmöte med Presidieutskottet för nationella HFS-nätverket.

Onsdagen började med APT och julfrukost tillsammans med Psykiatriteamet och fortsatte sedan på BUSC där jag var med på APT med intressanta verksamhetsdiskussioner. Bland annat hade gruppen i uppgift att rita en bild med framgångsfaktorer för BUSC, ett roligt sätt att få fram det man tycker är bra i verksamheten. Sedan blev jag bjuden på deras gemensamma jullunch med Gynekologimottagningen och delar av Administrativa enheten. Efter lunch var det ännu ett APT, denna gången med sjukhuskansliet där vi hade genomgång av resultatet på medarbetarenkäten.

Torsdagen ägnade jag mest åt administrativt arbete och några enskilda samtal och nu är det redan fredag igen. Under förmiddagen har jag varit med på möte för alla chefer på ANS och nu fortsätter jag till Gullbergsvass för möte med IT, Branschledningsmöte Bas. Sedan åker jag hem och packar, för att åka på två veckors semester med familjen. Det ska bli riktigt skönt.

Tack alla medarbetare på ANS för ett fantastiskt bra arbete 2013! Det är roligt och engagerande att få arbeta tillsammans med er. Jag önskar er en bra och skön jul och nyår, så ses vi 2014!

Hälsningar

Marina

måndag 16 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Rätt från mig" - en viktig princip i kvalitetsarbetet på SKF

Förra veckan inleddes med en heldagsutbildning om Mänskliga rättigheter för ledningsgruppen. Utbildningen ingår som en del i ANS pågående projekt tillsammans med Rättighetskommittén i VGR som syftar till att ta fram förslag på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dagen innebar bra tillfällen till reflektion över ens egna handlingar och ifall de skulle kunna uppfattas som indirekt diskriminerande.

På tisdagen var det styrelsemöte, med genomgång av medarbetarenkäten som det viktigaste ämnet. Styrelsen avslutade mötet med en särskild hälsning till alla medarbetare: "Stort tack och stor uppskattning till alla medarbetare. Det här sjukhuset är viktigt för den som kommer hit och besöker oss. Tack för ett bra år!"

Under onsdag och torsdag var det dags för min utbildning "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" där det var terminsexamination. Denna gick bra och jag har nu kommit halvvägs genom utbildningen. På torsdagen var vi med utbildningen på ett intressant studiebesök på SKF i Gamlestaden för att höra om deras arbete med kvalitet utgående från ett Lean-perspektiv. SKF har arbetat i 15 år med detta och hunnit med både interna omorganisationer och personalförändringar under tiden. Även om vården är en mer komplex verksamhet än tillverkningsindustrin, kan vi ändå lära av varandra. SKF har arbetat under lång tid med värderingar, principer och arbetssätt och har tagit fram fem principer som ska styra arbetet i alla lägen: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Kundvärdesstyrd output och Ständiga förbättringar. När frågor kommer upp i vardagen så ska de lösas utifrån detta synsätt. Att arbeta efter principen Rätt från mig tror jag är ett viktigt förhållningssätt även inom vården.


På fredag morgon träffade jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, den nya förvaltningschefen för Folkhälsokommittén i VGR, Elisabeth Rahmberg. Vi presenterade ANS och vårt folkhälsouppdrag och hon beskrev arbetet på Folkhälsokommittén. Det var ett positivt möte där vi sa att vi skulle ha fortsatt utbyte och samarbete.
Hälsningar Marina

torsdag 12 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: givande planeringsdagar med alla medarbetare på ANS

Vecka 49
Förra veckan började med en gruppintervju om mänskliga rättigheter tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef Gynekologimottagningen, och Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsverksamheterna. En forskare intervjuade oss för att få ett utgångsläge innan vi nu sätter igång projektet om mänskliga rättigheter och arbetssätt som stödjer detta.

Sedan var det presidiemöte och efter det möte med processledarna i VGR för nätverket HFS, Hälsofrämjande Sjukvårdsorganisationer. Jag har blivit utsedd av koncernledningen Hälso- och sjukvård att vara VGR:s representant i det nationella nätverket. ANS processledare är Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där NCC rapporterade att arbetet löper på enligt tidsplanen och budgeten hålls. Dagens sista möte var ett gemensamt sjukhuspresidiemöte där det blev tydligt att det finns stora problem på många håll i VGR som handlar om brist på resurser, både ekonomiska underskott och brist på kompetens, det vill säga personal.

På tisdag eftermiddag var ANS presidium inbjudet till HSN 12:s utökade presidium för dialog om psykiatrin vid ANS. Från ANS deltog ordförande Endrick Schubert, vice ordförande Helena Holmberg, Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef Medicinska specialiteter, och jag. Psykiatri-teamet hade arbetat fram ett förslag till fokusområden för den fortsatta utvecklingen av psykiatrin som mottogs väldigt positivt. Jag gick därifrån med en mycket positiv känsla inför den fortsatta utvecklingen av området.

Onsdag var det LGS, ledningsgrupp för samverkan i Göteborg, där några kranskommuner, primärvården, SU och ANS ingår. Det blev en sista planeringen inför jul- och nyårshelgerna och beslut om verksamhetsplan för 2014 inom grupperna barn och unga, äldre och mitt i livet, som handlar om människor med funktionsnedsättning. Psykiatrins verksamhetsplan för samverkan kommer att hanteras i början av nästa år.

Vi avslutade ju veckan tillsammans på internat vilket kändes både roligt och inspirerande, med tid både för planering och möten. Det känns fantastiskt roligt att leda ANS och arbeta tillsammans med alla er fantastiska medarbetare. Jag känner stor stolthet och tacksamhet för arbetet som görs. Jag hoppas att alla kom hem ordentligt på fredagen med tanke på det mindre roliga väglaget.

Hälsningar Marina

måndag 2 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: uppstart av TBC-verksamhet i Nordost

Då var det redan sista veckan i november – en månad som har gått vansinnigt fort!

I måndags på ledningsgruppen fick vi en presentation av resultatet av medarbetarenkäten för hela sjukhuset, där alla chefer var inbjudna att vara med. Nu ska resultatet presenteras per verksamhet på respektive APT. Sedan ska vi ta fram handlingsplaner, både per arbetsplats och gemensamt för sjukhuset, enligt en gemensam tidsplan för hela VGR. Det är viktigt att vi fångar in och arbetar med det som är våra största utmaningar, men också att vi tar tillvara på det som vi tycker är bra.

På tisdagen var det lunchmöte om uppstarten av TBC-verksamheten på ANS där nästan alla chefer var med. Det är en utmaning att starta TBC-verksamhet men det känns som en verksamhet som är helt rätt att ha lokalt här i Nordost. På eftermiddagen var jag på team-konferens med psykiatri-teamet och därefter hade jag besök av Johan Ström från regiondirektörens stab. Han ville höra om ANS, vår verksamhet och om området.

Onsdagen började hos Psykiatri-teamet  och på eftermiddagen hade vi APT på sjukhuskansliet. Torsdagen ägnade jag åt olika interna möten.

På fredag var jag till Stockholm tur och retur för att vara med på presidieutskottet för HFS, hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. Vi hade en spännande diskussion om definitionen av begreppet hälsofrämjande möten.  För att kunna förstå varandra och arbeta gemensamt är det viktigt att vi pratar om vad som ligger i olika begrepp, eftersom vi ofta kan tolka dessa på helt olika sätt. Jag kunde sedan glädjas åt att tåget hem från Stockholm var i tid, extra skönt när det var fredag kväll.

Hälsningar Marina

tisdag 26 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka

Förra måndagen började med fotografering för förvaltningschefer för foto som ska kunna användas i olika VGR-sammanhang. Som alltid är det svårt att känna sig nöjd med resultatet när man ser sig själv på kort!

På tisdagen var det FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) där vi gemensamt utvärderade samverkan och diskuterade hur vi kan förbättra den ytterligare. Jag var också med på teamkonferens med Psykiatriteamet.

Onsdag morgon startade hos Psykiatriteamet. Sedan deltog jag på en socialdemokratisk konferens och presenterade ANS utifrån fokus på jämlik vård. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om patientsäkerhet och varumärkesarbetet. Ett ärende handlade också om Psynk-arbetet, ett gemensamt arbete med stadsdelen Angered om psykisk hälsa/ohälsa bland barn och unga.

Jag avslutade veckan med två dagar på utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.


Hälsningar Marina

måndag 18 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Samverkansplattform i Nordost tar form

Ledningsgruppen förra veckan handlade mycket om de utvecklingsfrågor ANS är involverade i, bland annat projektet Lekande Lätt som syftar till att hitta nya metoder mot övervikt och fetma. Vi arbetade också med en remiss som ANS styrelse har fått om hur styrelsen ser på att eventuellt göra en kartläggning i VGR av hur mycket av vårdpersonalens arbetstid som går till direkt och indirekt patientarbete.

Under tisdagen och onsdagen hade jag enskilda samtal med medarbetarna i Psykiatri-teamet med frågeställningen hur de ser på utvecklingen av psykiatrin på ANS. På onsdag eftermiddag var jag med på ett möte mellan VUSC och primärvårdens läkare som handlade om kardiologi.

På torsdagen var det beslutsmöte om fortsatt arbete med gemensam samverkansplattform i Nordost för forskning och utveckling. I plattformen ingår stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, Närhälsan, Tandvården och ANS. Nästa steg är att utvecklingscheferna nu fått i uppdrag att bilda styrgrupp för fortsatt arbete, och att ta fram ny projektbeskrivning för 2014. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass på Assessment, vilket är en metod för urval och utveckling av chefer. Jag är en av bedömarna i VGR när det gäller Assessment av verksamhetschefer.

På fredag förmiddag var det Branschledning Bas och på eftermiddagen hade jag en trevlig avslutning på veckan när jag var med på uppvaktningen av sjuksköterskan Helena på VUSC som fyllde 50 år.

torsdag 14 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: ny viktig mötesplats för barn och föräldrar i Hjällbo!

Förra veckan inleddes med att jag var på invigning av Familjecentralen i Hjällbo. Där ska både BVC, barnmorskor, socialtjänst, förskola och ANS finnas på samma plats för att möta barn och deras föräldrar. Meningen är att föräldrar ska ha ett samlat ställe att vända sig till när de har frågor om sina barn eller behöver stöd på något sätt. Jag tror att det är viktigt att vi samarbetar om barn och deras behov, för att på olika sätt stödja att barn får en bra start i livet. Det var en fin invigning med tal av bland andra Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna. Vi fick också höra sång och musik framfört av en förskola och El Sistema, en kör- och orkesterskola i Hjällbo - ett framträdande fyllt av glädje!

På eftermiddagen var Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum, och jag tillsammans med styrelsens presidium, det vill säga ordförande och vice ordförande, på Sahlgrenska Akademin och träffade företrädare för de som ansvarar för läkarutbildningen. Vi hade en positiv diskussion om hur ANS kan bidra till och vara en del av läkarutbildningen. Nästa steg blir att planera mer konkret hur detta ska gå till.

På onsdagen träffade jag tillsammans med styrelsens presidium VGR:s förtroendevalda revisorer. Detta sker en gång om året. Frågorna som avhandlades var verksamhet och ekonomi 2013 utifrån delårsrapporten för augusti, kostnadsutveckling, kvalitetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med primärvård och kommun. Även sjukhusets långsiktiga planering med ny sjukhusbyggnad och kompetensförsörjning kom upp. Revisorerna verkade nöjda med den beskrivning och de svar de fick.


På fredagen var Ann och jag återigen på Sahlgrenska Akademin, denna gången för att träffa Göran Bondjers för att diskutera samarbete mellan ANS och Akademin gällande forskning och utveckling. Efteråt var det möte om färgsättningen i nya sjukhuset med arkitekter, Västfastigheter, Konstenheten i VGR och ANS som representerades av mig och Börje Blomster, planeringsledare. Vi fick se förslaget till färgsättning och diskuterade hur både färgsättning och konst kan bidra till bland annat tillgänglighet, mångfald och barnperspektiv, några av de ledord som återfinns i ”Lokaler för visioner”. Det känns som ett mycket spännande arbete som verkar kunna bidra till ett vackert, välkomnande och intressant hus.

torsdag 7 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stormen som kom av sig


Förra måndagen var det dags för ledningsgrupp som denna gång överskuggades helt av varningarna om den annalkande stormen, med broar som skulle stängas och barn som skulle hämtas tidigare på förskolor. Vi hade ju tur i Göteborg, så det blev inte någon storm här, men det kändes nästan som en antiklimax.

På tisdagen var det teamkonferens i Psykiatriteamet. Vi var också flera från sjukhuskansliet som fick vaccination mot säsongsinfluensan av Mary Farrell, sjuksköterska på VUSC.  På eftermiddagen deltog jag i en telefonintervju med en arrangör för Strategitorget, en mötesplats för chefer inom hälso- och sjukvården som genomförs varje höst. Intervjun handlade om framtida innehåll i denna mötesplats som jag hittills aldrig har deltagit i eftersom det alltid är mycket internt arbete i september. Det skulle dock vara intressant att delta nästa år.

Under onsdagen var jag med Psykiatriteamet och deltog också i APT på VUSC.

Torsdagen var en heldag med Assessment Center på Gullbergsvass. Assessment är ett verktyg för bedömning och utveckling av chefer, och jag är en av flera utbildade bedömare när det gäller rekrytering av verksamhetschefer i VGR.

Fredag bestod till största delen av kontorsarbete men jag hade också en genomgång av inkomna avvikelser inom Psykiatriteamet tillsammans med Inger Milsta Olsson som hanterar avvikelserapporteringen på ANS.
Hälsningar Marina

måndag 21 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Alltid roligt att träffa nya medarbetare!

I måndags var det ledningsgrupp med punkter som IS/IT-plan, styrgrupp för TBC-projektet och policy för tobaksfritt på ANS.

På tisdagen var heldag med 130-gruppen, det vill säga alla förvaltningars ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Ämnet var den pågående produktions- och kapacitetsplaneringen i Västra Götalandsregionen (VGR) med diskussioner om förslaget som ska presenteras för VGR:s politiker i slutet av oktober. Det handlar om att se hela VGR:s samlade hälso- och sjukvård som en resurs för alla invånare i VGR, och om viss operationsverksamhet kan koncentreras på färre geografiska platser jämfört med idag.

Onsdagen började med introduktion av nya medarbetare på ANS. Denna gång deltog 16 personer. Jag har förmånen att få inleda dessa dagar med en beskrivning av ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter samt vilka mål vi arbetar emot. Det är alltid lika roligt att få möta nya medarbetare. Förmiddagen fortsatte med en stund med Psykiatri-teamet och ett telefonmöte med presidieutskottet för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. På eftermiddagen var det först presidiemöte för ANS och sedan gemensamt presidiemöte mellan ANS och HSN 12. På det senare mötet var bland annat utvecklingen av psykiatrin vid ANS och samverkan med primärvården aktuella områden för dialog.

På torsdag förmiddag hade vi studiebesök från en kurs Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. På eftermiddagen var det möte med en av VGR:s revisorer och därefter möte med utvecklingschefen i SDF Angered. 


Fredagen ägnade jag åt att skriva dokument och att svara på mejl och telefonsamtal.

onsdag 16 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Det invändiga utseendet i NyANS växer fram!
I måndags träffade jag representanter från Sahlgrenska Akademin för att planera vårt fortsatta samarbete. Under eftermiddagen var det ett par kortare möten på kansliet, och därefter träffade jag representanter från Capio Diagnostik som berättade hur de arbetar med sin laboratoriemedicinska verksamhet.

I tisdags hade jag återkoppling av ny lön med medarbetare och stabsmöte. Därefter träffade jag tillsammans med Ulla Fransson, HR-chef, och Lorna Niklasson, vårdenhetschef på BUM, två personer från projektet Korta vägen. Det är ett arbete som utförs av Folkuniversitetet och finansieras av Arbetsförmedlingen. Syftet är att på olika sätt stödja människor med legitimationsyrken i vården som kommer från främst länder utanför EU. För de flesta är det en väldigt lång process att få svensk legitimation och många ger upp på vägen, vilket är slöseri när vi så väl behöver dem i vården. De undrade om ANS kan ta emot personer för att gå bredvid och se hur det fungerar på arbetsplatser i vården i Sverige. Frågan kommer nu att tas upp på chefsmöte och sedan kommer medarbetarna tillfrågas om det finns intresse av att delta. På eftermiddagen hade jag samtal med Lena Rosell med överrapportering och avslutningssamtal nu när hon slutat på ANS Psykiatri-team. Lena tackades också av med avslutningsfika.

Onsdag förmiddag tillbringade jag med Psykiatri-teamet. Vi hade APT och möte med arbetsförmedlingen i Angered om ett eventuellt samarbete när det gäller unga vuxna. På eftermiddagen hade vi ju ANS Alla. Jag tycker att det var givande att arbeta i blandade grupper och se hur vi kan gå vidare med att fylla varumärket med innehåll och aktiviteter för att stödja det.

På torsdagen var det sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var det fokus på produktionsstyrning, kvalitetscontrolling och ett mini-seminarium om kompetensförsörjning. Vi fick också höra en intressant presentation från ett nationellt uppdrag med en förstudie om att skapa ett nationellt hälsobibliotek på webben där så mycket som möjligt av kvalitetssäkrad information ska gå att hitta på ett ställe. Förslaget är att där ska finnas både sjukdomsinformation, hälsoinformation, senaste kunskapen, forskning, regionala och nationella riktlinjer med mera. I ett första steg skulle målgruppen vara hälso- och sjukvårdspersonal men i förlängningen är det tänkt att vara till för alla, både patienter och invånare. Förslaget ligger nu på regeringskansliet för beslut.

På eftermiddagen var jag, tillsammans med flera medarbetare från ANS, på Sweco arkitektbyrå på ett möte om färgsättningen i NyANS. Förslaget de har tagit fram har utgått från styrdokumentet Lokaler för visioner, invånardialogen och synpunkter som medarbetare framfört i arbetet med lokalutformningen. Särskilt fokus ligger också på att både barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra hela byggnaden. Alla vi som var där ställde oss väldigt positiva till färgförslaget som kommer att presenteras för alla medarbetare senare under hösten.

I fredags var det en heldag med IS/IT:s branschledning Bas med prioritering inför 2014 gällande utvecklingsuppdrag och projekt inom området. Stora behov och många önskemål ska vägas mot en begränsning i budget och personalresurser, så som det nästan alltid ser ut.

måndag 7 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Besök på byggarbetsplatsen iklädd stövlar och skyddshjälm!

Förra veckan deltog jag i APT på Ungdomsmottagningen, för att presentera ANS delårsbokslut för augusti. Därefter
var det controllingmöte med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef för Gynekologimottagningen. Controllingmöten med verksamhetscheferna sker ett par gånger per år i samband med delårsbokslut och görs för att följa upp både verksamhet, personal och ekonomi.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp som började med ett besök på byggarbetsplatsen. NCC:s projektledare berättade om byggprocessen fram till nu, att arbetet löper på bra, och att NCC är mycket glada över att vara med och bygga närsjukhuset och uppskattade samarbetet med representanter från Västfastigheter och ANS. Vi fick också göra ett besök nere i "gropen", det framtida garaget, iklädda stövlar, skyddshjälmar och orange västar. Det var en syn att skåda. Det var fantastiskt roligt att få se det pågående arbetet och höra om vad nästa steg i byggprocessen är. Det känns mer verkligt när man varit på plats.

På tisdagen var det controllingmöten med Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Medicinska specialiteter. Jag hade också telefonmöte med en av de objektledare jag arbetar tillsammans med i branschen Bas, i VGR:s IS/IT-organisation.

Onsdagen började hos Psykiatriteamet. Därefter åkte jag till Konserthuset för den heldag för alla chefer i VGR som regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjuder in till varje höst. Denna gång var temat Hållbart ledarskap. Under dagen delades också priset för Årets chef ut, denna gång till en verksamhetschef inom Habilitering och hälsa. En sådan här dag känns viktig, både för att alla chefer har chans att höra Ann-Sofie och hennes tankar om året som gått och de utmaningar hon ser vi står inför nästa år, och också för att vi som chefer oavsett var vi finns i VGR får chans till gemensam fokusering och inspiration.

I torsdags var jag och Christina Fält, teamledare för Psykiatriteamet, på SU/Östra och träffade företrädare för SU: s psykiatri för att prata om hur vi kan samarbeta. På eftermiddagen var det möte om det framtida vårdutbudet och vårdbehovet i stor-Göteborg. Detta arbete ingår som en del i det pågående arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i VGR.

Fredag var en mötesfri dag, med genomgång av mejl och planering för nästa vecka samt tid för lite spontanmöten.

Hälsningar Marina

tisdag 1 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Grön flagg" på controllingmöte med VGR

I måndags kväll kom jag hem från en fantastisk långhelg i Barcelona med värme, bad, god mat och kultur.

I tisdags hade vi stabsmöte, bland annat med planering av ledningsgrupp och nästa ANS Alla. På eftermiddagen var det Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi bland annat fick godkänt på delårsbokslut för augusti av de fackliga representanterna. Tyvärr saknar ANS nu en representant för Vision, hoppas att det snart kommer någon ny.

Därefter var det en heldag på onsdagen och en halvdag på torsdagen med styrelsen på Göteborgs folkhögskola på Nya Varvet. En av de viktigaste beslutspunkterna var beslut om delårsbokslut för augusti där styrelsen sa ja till vårt förslag. Styrelsen tog också beslut om en tilläggsbeställning för 2014, som ska ingå i Vårdöverenskommelsen för 2013-2014. De beslutade också om ny arkivorganisation och nytt personuppgiftsombud för ANS. Lars Gelander och Cornelia Bergdahl var med på onsdagseftermiddagen och beskrev nuläget i sina respektive verksamheter och de utmaningar de ser framöver. De gjorde jättebra presentationer och det var många frågor och synpunkter från styrelsen.

På torsdagen var regiondirektören Ann-Sofie Lodin med på mötet och gjorde en presentation av aktuellt arbete i VGR med kvalitetsfokus, produktions- och kapacitetsplanering och utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och ANS i synnerhet. Presentationen följdes av en mycket uppskattat dialog med styrelsen. På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef. Fokus låg framför allt på delårsbokslutet, där ANS fick "grön flagga" vilket betyder att vi ligger bra till när det gäller bland annat tillgänglighet och ekonomi.

På fredagen var det heldag på utbildningen med fokus på statistik. Inriktningen var hur man kan använda statistik i de projektarbeten vi ska göra under utbildningstiden. Ida Wernered och jag har ett delprojekt om hur vi ska kunna minska uteblivande när det gäller besök på ANS. Efter augusti ligger ANS på 9,7 procent vilket är en förbättring, men vi har fortfarande en bra bit kvar till målet på 5 procent. Sedan var veckan slut och det var dags att gå hem och fira helg i det fina höstvädret.

onsdag 25 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: fokus på de mest sjuka äldre

Förra måndagen började med möte om hur vi ska förbättra vården för de mest sjuka äldre i nordöstra Göteborg. Med på mötet var representanter från stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, primärvården och SU. ANS representerades av mig och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Vuxenspecialistcentrum. Detta politiska uppdrag, "Bättre liv för sjuka i nordost", innebär att vi ska ta fram nulägesbeskrivning, en plan för utveckling och en handlingsplan samt därefter genomföra och följa upp projektet. Det finns en stark och positiv vilja hos alla att göra detta gemensamt. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med beslut att delta i projektet "Rättighetsbaserat arbetssätt" tillsammans med Rättighetskommittén i VGR. Ledningsgruppen fick också en presentation av företagshälsovården i VGR, Hälsan och arbetslivet, och en genomgång av resultatet på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i våras.

I tisdags hade jag möte med en av objektsledarna, där jag ansvarar som objektägare inom nya IS/IT-organisationen, om planering och prioritering inför 2014.
På eftermiddagen träffade jag projektledaren för NyANS och Västfastigheter för avstämning av de extrabeställningar som vi gjort i sjukhusbyggnaden, vilka medför ökade kostnader och därigenom ökad hyra.


På onsdagen åkte jag på en sexdagars semester så det blev en kort vecka för min del.

onsdag 18 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av framtidens sjukvårdsbehov och -utbud

Förra veckan började med presidiemöte, först med ANS presidium och därefter med HSN 12:s presidium.

I tisdags var det möte med styrgruppen för NyANS. Bygget löper på och både tidsplanen och budgetplanering hålls.

På onsdagen var det avstämningsmöte för projektet med att skapa en samverkansplattform för forskning och utveckling i de nordöstra stadsdelarna. Vi fick en redovisning av kartläggning, nuläge och planering för ett beslutsmöte om plattformen. Det är en spännande utveckling. På eftermiddagen hade vi gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i VGR som handlade mycket om erfarenheterna av hur sommaren varit, men också om budgetförutsättningar inför 2014 och kompetensförsörjningen framöver.

Under torsdag morgon var jag med Psykiatri-teamet och därefter på IT-möte i VGR. På eftermiddagen var det ett extra koncernledningsmöte för Hälso- och sjukvården där temat var VGR:s projekt med produktions- och kapacitetsplanering. Vi hade också ett möte med fokus på hur sjukvårdsbehov och sjukvårdsutbud i Stor-Göteborg planeras se ut på några års sikt. Det är viktigt att både ta hänsyn till demografisk utveckling i området, liksom hur alla resurserna kan användas på bästa sätt för att invånarna ska få tillgång till en bra och jämlik vård. Det behöver också göras investeringar i om- och nybyggnationer på flera håll.


På fredagen var det heldag på Gullbergsvass med VGR:s kundråd på förmiddagen och inköpsråd på eftermiddagen.

onsdag 11 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård med viktiga diskussioner om hälsoekonomi

Ja, nu är semestern slut och jag har varit igång och arbetat några veckor. Det har varit en underbar sommar men det var också roligt att börja arbeta och möta alla medarbetare igen.

Under de första veckorna efter semestern har vi i princip slutförhandlat vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Eftersom vi har en tvåårig VÖK för 2013-2014, gäller det endast tillägg utifrån planerad uppbyggnad. Jag har också deltagit i en tvådagars utbildning för att bli bedömare i Assessment när det gäller verksamhetschefer i Västra Götalandsregionen.  Assessment är en metod som kan ingå som en del i rekryteringsprocessen. Jag har även påbörjat termin två av fyra på min pågående utbildning "Verksamhetsdriven kvalitetsutveckling".

Förra veckan hade vi två gemensamma planeringsdagar med ledningsgruppen. Där diskuterade vi bland annat det fortsatta arbetet med vårt varumärke, VÖK 2014 och startade det gemensamma arbetet med verksamhetsplanering för 2014. Vi fick också en presentation av Hans Holmberg, sjukhusdirektör på Alingsås Lasarett, om nuläget i projektet med produktions- och kapacitetsplanering i Västra Götalandsregionen. Beslut ska tas i regionfullmäktige under hösten. Vi hade två bra dagar med mycket diskussion, skratt och möjlighet till lite längre diskussioner än vad som hinns med på ett ordinarie ledningsgruppsmöte.


I torsdags och fredags var jag och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa, i Stockholm på strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) där ett sjuttiotal personer från hela Sverige deltog. Vi pratade bland annat om hur vi kan ta tillvara erfarenheter från den internationella konferensen som hölls i våras i Göteborg på temat hälsofrämjande kropp och själ. En stor del av tiden ägnades också åt temat "Hälsoekonomi" som handlar om hur de insatser vi gör i hälso- och sjukvården kan mätas i pengar, det viss säga nytta, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vi måste kunna mäta på annat sätt än att redovisa antalet besök och kunna definiera vad det kostar att inte arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta känns som ett mycket viktigt område att utveckla.

torsdag 20 juni 2013

En riktigt trevlig sommar och semester till er alla!

Med mitt sista veckobrev innan sommar och semester vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!

Denna vecka började med möte i LGS, en samverkansgrupp för Göteborg med kranskommuner, primärvård och SU. Mötet handlade bland annat om de strategiska satsningar som nu görs nationellt, utgående från en handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre, med mycket diskussion om patienter som är utskrivningsklara från SU och väntar på klartecken från kommun och primärvård. Vi pratade också om planeringen inför sommaren i de olika verksamheterna.

I tisdags hade vi FSG (Förvaltningsamverkansgrupp) med förhandling om en organisationsförändring på sjukhuskansliet. Elin Johansson och Harriet Lövgren, verksamhetsutvecklare, kommer från och med nu att ha Ida Wernered, utvecklingschef, som sin närmaste chef. Efteråt hade vi midsommarlunch på kansliet, då vi också passade på att i förskott uppvakta Ulla Fransson och Bo Andersson som fyller jämna år under semestern. Det var trevligt och somrigt med sill, lax och jordgubbar.

I onsdags var det styrelsemöte där Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, informerade om verksamheten och de utmaningar som hon ser framöver. Det var en uppskattad presentation och det var också många frågor till Ann. Mötet avslutades med att styrelsen, genom ordförande Endrick Schubert, tackade för arbetet som utförts på ANS under första halvåret och önskade alla medarbetare en skön och avkopplande sommar och semester. Han betonade också att styrelsen är måna om att vara ett stöd för verksamheterna och sjukhusledningen.

Jag avslutar veckan med styrgruppsmöte för NyANS som denna gången vara på byggarbetsplatsen. Det ska bli riktigt roligt att se på nära håll hur det ser ut. Imorgon är det midsommarafton, och med det får vi väl räkna det som att sommaren verkligen är här.

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för första halvåret 2013. Det har varit en intensiv vår. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och semester. För egen del hoppas jag kunna tillbringa den största delen av semestern ute på havet med båten.

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Hälsningar Marinamåndag 17 juni 2013

Det märks att det börjar närma sig semester...

Det märks att det börjar närma sig semester - färre möten och inte lika många mejl som vanlig. Förra veckan började med att vi på måndagen hade en utvecklingsdag med ledningsgruppen.

Tisdagen ägnade jag mestadels åt sortering och att slänga papper – alltid en skön känsla när pappershögarna minskar!

I onsdags var jag med styrelsens ordförande och vice ordförande i Alingsås, på gemensamt presidiemöte med Servicenämnden och de andra fristående sjukhusen. Vi hade en dialog om hur det fungerar med Servicenämndens verksamheter och fick höra vilka nyheter som är på gång. Efteråt hade vi ett eget presidiemöte, där vi förberedde inför det sista styrelsemötet innan sommaren, den 19 juni.

Torsdag eftermiddag tillbringade jag tillsammans med Psykiatri-teamet, för att diskutera utvecklingen av psykiatrin vid ANS.

På fredagen var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer som framför allt handlade om planeringen och situationen inför sommaren. Efter det hade jag möte med Martin Levin, en av de Objektledare Verksamhet som jag arbetar tillsammans med i mitt uppdrag inom IT.

onsdag 12 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: glädjande svarsfrekvens på patientsäkerhetskulturmätningen!

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare som deltog i patientsäkerhetskulturmätningen. På ANS som helhet har vi en svarsfrekvens på nästan 92 procent vilket är ett riktigt, riktigt bra resultat som jag tror att många andra förvaltningar avundas oss. Fyra enheter hade en svarsfrekvens på 100 procent. Det stora engagemanget i denna viktiga fråga är mycket glädjande!

Förra veckan, som återigen var kort, bestod mest av interna möten och möten med våra samverkansparter. I onsdags hade vi besök av två personer från regionstyrelsen, Gert-Inge Andersson som är ordförande och Karin Engdahl. De var intresserade av hur vi arbetar, vilka erfarenheter vi fått, vilka verksamheter vi nu har och hur det går med byggnationen. Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, och jag presenterade ANS och Helen Engberg, vårdenhetschef på VUSC, visade runt på Triörgatan 2. Efter avslutad rundtur gick vi förbi "gropen" där sjukhuset ska ligga.

måndag 3 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Givande heldag med all personal på ANS

Förra veckans ledningsgrupp på måndagen ägnades nästan helt åt kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling.

På tisdagen var det regionchefsmöte vilket är ett forum för samtliga verksamheters förvaltningschefer i VGR. Gruppen träffas två gånger per år och denna gången var vi på Naturhistoriska muséet, som ju är en av VGR:s verksamheter. Mötet handlade framför allt om det budgetförslag för 2014 som den politiska majoriteten har lagt. Förslaget fokuserar på målstyrning på medborgarperspektivet, med fokus på insatta resurser och uppnådda resultat. Budgetförslaget går att läsa på de politiska partiernas hemsidor. På eftermiddagen hade vi avstämning om Melior-införandet på ANS utifrån den riskanalys som är gjord. Vi kunde konstatera att planeringen går framåt, även om det tar tid.

I onsdags var det ANS alla som handlade om våld i nära relationer och äldres psykiska ohälsa . Jag tyckte att dagen var riktigt intressant och hängde ihop på ett bra sätt. Det är också alltid roligt att träffa alla och få chansen att prata lite mer med en del av er.

Torsdag och fredag var jag på utbildning, sista delen av kursen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innan sommaren. Efter avklarad tentamen kan jag känna mig nöjd med denna terminen och se fram emot nästa. Men däremellan är det sommar och semester vilket ska bli riktigt skönt!måndag 27 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Hälsofrämjande arbete i fokus!

Förra veckan började med APT på sjukhuskansliet med dialog om varumärkesarbetet och därefter hade jag telefonmöte med HFS-PU. (Presidieutskottet för hälsofrämjande häslo- och sjukvårdsorganisationer i Sverige). Det var sista avstämningen inför den internationella konferensen senare i veckan.

På tisdagen hade vi stabsmöte och sedan styrgrupp för NyANS. Arbetet på byggplatsen löper på bra och kvartalsavstämningen om budgeten visar att den hålls.

I onsdags var det möte med Hälso- och sjukvårdskansliet med kvartalsuppföljning och planering av möten för dialog om eventuella förändringar av Vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Vi har en VÖK som gäller både 2013 och 2014, men om vi och beställarna är överens finns möjlighet att göra vissa omfördelningar. På eftermiddagen var det styrelsemöte där bland annat Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare på Smärtcentrum, var med och presenterade ett arbete om tolkanvändning, som styrelsen tyckte var väldigt intressant.

På kvällen var det start för den internationella HPH-konferensen. HPH är den internationella organisationen för Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer. Konferensen hölls onsdag till fredag i Göteborg med VGR som arrangör. Temat var Towards a more health-oriented health service - an issue for body and mind. Onsdag kväll var det invigning med bland annat en intressant talare från Storbritannien. Hon forskade på hur hjärna och kropp hör ihop, psychoneuroimmunology, och presenterade resultat från ett par studier som gav mig helt nya tankar om hur stor betydelse vårt psykiska välbefinnande har för våra kroppsliga sjukdomar.

Under torsdag och fredag hölls seminarier, alla med fokus på hur vi kan arbeta mer hälsofrämjande inom hälso- och sjukvården, i både stort och smått. Det var två väldigt givande dagar där också flera medarbetare på ANS deltog.


tisdag 21 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Dags att planera dagkirurgi i nya sjukhuset!

Förra måndagen började med ledningsgrupp där vi bland annat hanterade en konsekvensanalys av driftstörningarna i Medidoc förra året med beslut om åtgärder. Vi diskuterade också säkerhetsfrågor för NyANS.

På eftermiddagen åkte jag till Vallentuna för en återträff med den SKL-utbildning, Toppledarprogrammet, som jag gick förra året. Vi var 16 av 24 deltagare som var med. Programmet innehöll bland annat en dialog om boken Guldsot, som handlar om den man som åtalades för att ha lurat Cancerfonden och Röda korset på pengar. Vi pratade om det ledarskap som både han och andra i dessa organisationer hade, och även hade visat i tidigare organisationer han arbetat i. Detta visar hur viktigt det är att ta referenser och att ha bra rutiner för attest och uppföljning.

På onsdagen hade jag möte om samarbetet med Sahlgrenska akademin. Vi hade också APT på sjukhuskansliet och så var jag med på APT på Gynekologimottagningen..

Torsdag var det telefonmöte med presidieutskottet för HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, som handlade mycket om de sista förberedelserna för den internationella konferensen som är 23-24 maj i Göteborg.

På fredag förmiddag var det branschledning Bas inom IT och på eftermiddagen var det möte för planering av förberedelser för kommande dagkirurgi. I vårdöverenskommelsen för 2014 finns ekonomiska medel för projektledare för att förbereda för dagkirurgiverksamheten i NyANS. Det är Cornelia Bergdahl som är verksamhetschef för opererande specialiteter som ansvarar för rekryteringen men det är fler som är involverade i arbetet med att ta fram en kravprofil.
tisdag 14 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Spännande busstur i Nordost!

Under förra veckan fortsatte de interna controllingmötena. På måndagen var det också lunch med bland andra företrädare för 1,6 miljonersklubben, som ANS driver ett projekt tillsammans med som handlar om hälsoutbildning för kvinnor.

På tisdagen var det introduktion för nya medarbetare, denna gången deltog 15 personer. Jag inledde dagen med att presentera ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter. Sedan var det stabsmöte och APT på BUM i Gamlestan. Efter lunch anslöt jag till introduktionen igen och hade äntligen möjlighet att åka med på bussturen runt i nordöstra Göteborg. Det var en intressant eftermiddag som avslutades med rundvandring på den helt nya Angered Arena. Den är verkligen ett positivt tillskott i utvecklingen av området.

I onsdags var det presidiemöte, sedan deltog jag i APT på VUSC och på Smärtcentrum och hade sedan telefonmöte med objektledare i IT-organisationen.

Torsdag var ju ledig dag och fredagen ägnade jag åt administrativt arbete och sortering av mail. Veckorna går hemskt fort nu när det har varit röda dagar ett par veckor i streck. Nu väntar jag bara på värmen ute.

onsdag 8 maj 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Åter dags för patientsäkerhetskulturmätning i VGR

Förra måndagen började med telefonmöte med referensgruppen för VGR:s chefsdag och därefter deltog jag i Ungdomsmottagningens APT för att presentera ANS delårsrapport för mars. Resten av förmiddagen ägnades åt en workshop med riskanalys för NyANS anordnad av Gun-Britt Westberg, säkerhetsansvarig och Börje Blomster, planeringsledare, tillsammans med ledningsgruppen och representanter för Västfastigheter. Det är viktigt att redan nu identifiera risker för att kunna värdera och hantera dem på bästa sätt inför flytten.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp där vi bland annat tog upp användningen av sociala medier vid ANS och förbättringsförslag utifrån de genomlysningar som gjorts tillsammans med patienter. En tänkvärd sak som har framkommit är att det blir förvirrat för patienterna när vi säger att vi inte har något akutuppdrag, men sedan har subakuta tider, så att de ibland kan få besökstid med mycket kort varsel och ibland inte. Vi pratade också om att det nu närmar sig patientsäkerhetskulturmätningen. VGR har satt som mål att alla förvaltningar ska öka sitt deltagande med 10 procent jämfört med förra mätningen som gjordes 2011. ANS kan dock inte höga sitt deltagande med 10 procent eftersom vi förra gången hade en svarsfrekvens på 92 %, högst i VGR - en bedrift som vi hoppas kunna upprepa även i år!

Tisdagen var jag på APT på BUSC och därefter blev det tid till diverse administrativt arbete.

På onsdagen var vi ju lediga och torsdag samt halva fredag var jag på utbildning. Veckan avslutades med möte med Inköpsrådet i VGR. Det var en nystart och det första mötet i ny gruppering så det blev mycket dialog om roller, ansvar och förväntningar.

måndag 29 april 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Mångfald inom hälso- och sjukvården i Europa

Förra veckan började med att jag tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef, hade controllingmöte med några av verksamheterna på ANS. Jag var också på ett möte med Västfastigheter.

I tisdag var jag på möte med LGS (Ledningsgruppen för Samverkan) där temagrupp psykiatri och temagrupp Mitt i livet presenterade sin planering för 2013. Det pågår mycket gemensamt samarbete över kommun- och regiongränserna i stor-Göteborg.

På onsdag förmiddag deltog jag i HSN 12:s nämndmöte och presenterade ANS med bakgrund, uppdrag, nuvarande verksamhet samt NyANS. Under eftermiddagen hade vi styrelsemöte där den viktigaste beslutspunkten var delårsrapporten för mars. En stor del av mötet ägnades också åt SAANS-rapporten som beskriver ett eventuellt framtida stärkt samarbete mellan Sahlgrenska Akademin och ANS. Ann Ekberg-Jansson, forskningschef och Henry Ascher, biträdande lektor och professor i folkhälsovetenskap, presenterade rapporten och de förslag som finns. Nästa steg blir att föreslå att ANS styrelse ger oss tjänstemän i uppdrag att fortsätta detta spännande samarbete.

I torsdags var jag med på Psykiatriteamets APT för presentation av delårsrapporten och var sedan kvar i verksamheten under resten av förmiddagen. På eftermiddagen var jag och Bo Andersson på VGR-controlling med fokus på delårsrapporten och ANS resultat hittills under året.

Fredag förmiddag var det chefsmöte på ANS och efter lunch blev jag intervjuad via Skype av en representant för en deleuropeisk studie om mångfald inom hälso- och sjukvården. Eftersom intervjun genomfördes på engelska och jag inte känner mig helt hemma med alla facktermer så var det inte helt lätt att göra sig förstådd, men jag hoppas ändå att jag bidrog på ett bra sätt.

onsdag 3 april 2013

Sjukhusdirektörens vecka: vecka 13

I måndags var jag på arbetsplatsbesök inom psykiatriteamet, där jag träffade Sara Falk som är psykolog. Under eftermiddagen hade jag olika avstämningsmöten på sjukhuskansliet.

Även tisdagen ägnades åt interna möten på ANS.

Onsdagen började med sjukhusdirektörsmöte på Gullbergsvass. Därefter hade jag möte med Peter Söderström, områdeschef, och Tommy Brundin, kvalitetschef, på Inköp inom Regionservice. Mötet var en introduktion till att jag ska vara med i VGR:s inköpsråd. Efteråt var det möte med VGR IT och den branschledning jag sitter med i.

Under torsdag förmiddag hade jag ett par lönesamtal och sedan hade jag och Bo Andersson, ekonomichef, möte med företrädare för röntgen på Kungälvs sjukhus. Det är de som bemannar vår röntgen. På eftermiddagen var jag bland annat med på APT på Administration och service. Efter det var det dags att åka hem och fira påsk.

tisdag 26 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande besök på dagkirurgen Mölndals sjukhus

Förra måndagen började med telefonmöte om övergången till Melior-journal. Det är mycket som ska planeras, bland annat alla tekniska delar. Eftersom ANS planerar att dela server som Frölunda Specialistsjukhus (FSS) ska ytterligare en riskanalys göras tillsammans med VGR-IT och FSS. På eftermiddagen var det ledningsgrupp som bland annat handlade om resultatet för februari som visar att vi har en fortsatt hög tillgänglighet till nybesök. Vi ligger minus på antal besök och plus ekonomiskt jämfört med budget. Antal anställda har ökat med nio personer sedan årsskiftet och vi är nu 181 anställda. ANS har i verksamhetsplan 2013 ett mål om att minska andelen uteblivna besök. Därför var det roligt att höra Monica Lohm, administrativ chef, redovisa att antalet uteblivanden på Gynekologimottagningen har minskat för de patienter som fått möjlighet att själva vara med och bestämma tid för nybesök. Arbetssättet fortsätter nu med återbesök på Gynekologimottagningen och kommer också att utökas till BUSC. Mötet innehöll också en punkt om utvecklingen av psykiatriverksamheten vid ANS.

På tisdag förmiddag var jag, tillsammans med ANS ordförande och vice ordförande, på HSN 12:s nämndmöte och berättade om förra årets verksamhet vid ANS. Vi fick mycket positiv feedback på det som gjorts av medarbetarna under förra året vilket gjorde oss mycket stolta. Detta är något vi alla ska ta åt oss av eftersom det är ett gemensamt arbete som har gjorts! Efter besöket hos HSN12 var det dags för FSG med bland annat aktuella arbetsmiljöfrågor. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där vi fick rapport om att arbetet på byggplatsen löper på bra, och enligt plan.

På onsdagen var jag tillsammans med styrelsen på studiebesök på dagkirurgiska enheten på Mölndals sjukhus. Det var jätteintressant och de medarbetare vi mötte där pratade så positivt och engagerat och med en sådan stolthet om sin verksamhet. De berättade bland annat om hur de följer upp patienternas upplevelse av vården där, och vikten av att arbeta med hela flödet, för att använda alla resurser på bästa sätt. Besöket gav mig mycket att tänka på, och en positiv förväntan inför uppstarten av dagkirurgi i vårt nya sjukhus. På styrelsemötet på eftermiddagen tog styrelsen beslut om att skriva till regionstyrelsen och begära att ANS ska få vara kontantfritt. Vi har ju inte hanterat kontanter på en och en halv månad av arbetsmiljöskäl, och vill gärna fortsätta med det.

Torsdag innehöll bland annat möte med HSN 12 för uppföljning av vårdöverenskommelsen för 2013 och en del annat aktuellt. Jag hade också en del interna möten på ANS.

Fredagen började med chefsmöte på ANS och sedan åkte jag till Frölunda Specialistsjukhus för möte med Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, och Ann Stokland som är sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus. Dessa tre sjukhus är, tillsammans med Alingsås sjukhus, de fyra fristående sjukhusen, och har en del gemensamma frågor att prata om. Det blev en trevlig avslutning på veckan.

måndag 18 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stockholmsbesök med hälsa i fokus

Förra veckan bestod av många möten utanför ANS. På måndagen var jag bland annat på planeringsmöte för VGR:s uppföljningsdag.

På tisdag morgon åkte jag med 6-tåget till Stockholm för presidiemöte och årsmöte för HFS-nätverket (Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer). Syftet med nätverket är att arbeta hälsofrämjande gentemot patienter, befolkning och personal, och att stödja varandra i det arbetet. Aktuellt fokus är bland annat hälsofrämjande vårdmöten, fysisk aktivitet, rökfrihet och hälsosam mat. Det görs mycket bra arbete på olika ställen i Sverige inom området - gå gärna in på hemsidan och läs och få idéer. Jag blev invald i presidieutskottet under ett år. Presidieutskottet är en liten grupp som bland annat planerar mötesplatser och har kontakt med myndigheter för att påverka i olika frågor.

I onsdags hölls VGR:s uppföljningsdag för politiska presidier och förvaltningschefer. Dagen innehöll en tillbakablick på 2012 men nytt för i år var att en stor del av dagen ägnades åt workshops med olika teman. Ett tema var mångfald och jag hade i uppdrag att tillsammans med Håkan Linnarsson från HSN 12 och Jan Terneby från Rättighetskommitténs kansli ge input i diskussionen utifrån våra olika perspektiv. Två perspektiv belystes: mångfald utifrån anställning av medarbetare med funktionsnedsättning, och individ/grupp/etnicitet bland patienter. Det var intressant med de diskussioner som uppkom utifrån mångfaldsarbete och prioriteringar.

Under torsdagen var jag åter på ANS och hade möten med medarbetare och en intervju om läkarförsörjning i VGR tillsammans med Ulla Fransson, personalchef.

Hela fredagen var jag på PRIO-dialog. PRIO står för "psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016". Det var representanter från sjukhus, primärvård, Göteborgs stad, fyra kranskommuner och brukarorganisation, samt representanter från SKL och Socialdepartementet. Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet, var med som deltagare i LGS temagrupp psykiatri, och jag var med som LGS representant. Diskussionerna under dagen handlade om hur vi arbetar i Stor-Göteborg för att förbättra den psykiatriska vården utifrån patient/brukarperspektiv, kopplat till den satsning som görs från nationellt håll under åren 2012-2016.


måndag 11 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Ny kommunikationschef på plats!

I måndags började vår nya kommunikationschef, Johanna Steier och jag började därför veckan med samtal och introduktion tillsammans med Johanna. Efter lunch hade vi ledningsgrupp där vi bland annat tog beslut om uppdelning i ledningsgruppen när det gäller ansvar för de utvecklingsområden som ingår i utvecklingsstrategin. Exempel på områden är mobil vård och hälsotjänster, livskvalitetsmätningar, invånardialog och kompetensplan.

Under tisdagen hade jag en del interna möten och ett möte med projektledaren för UNO, Utveckling Nordost. Även Elin Johansson, verksamhetsutvecklare folkhälsa, och Johanna var med på mötet som handlade om en Angeredsgemensam aktivitet som vi eventuellt ska delta i under augusti. För ANS del blir det i så fall utifrån ett folkhälsoperspektiv.

I onsdags förmiddag deltog jag i SKL-konferensen Vård på lika villkor som hade ett seminarium i Göteborg. Jag beskrev hur vi på ANS arbetar för att åstadkomma en mer jämlik vård. Under eftermiddagen var jag med på två olika verksamheters APT och deltog också i avtackningen av Goce Mitrevski som nu slutar som systemadministratör på ANS och börjar på VGR-IT.

På torsdag förmiddag var jag på de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens där vi bland annat fick höra förslag till ny patienlag. Ordförande för arbetet Johan Assarsson, tidigare regiondirektör i VGR, deltog också i mötet. Syftet med den nya patientlagen är att stärka patientens ställning. Arbetsgruppen har under arbetets gång gjort många studiebesök, bland annat på ANS. På mötet presenterades också handlingsplanen inom Västra Götalandsregionen när det gäller Öppna jämförelser. Vi fick höra en redogörelse för vilka områden som prioriteras för att uppnå bättre resultat i specifika behandlingar och för specifika patientgrupper, bland annat när det handlar om cancervården. På eftermiddagen var Bosse Andersson, ekonomichef, och Ulla Fransson, personalchef, och jag på controllingmöte med Västra Götalandsregionens revisorer. Mötet handlade om hur vi ligger till med verksamhet, medarbetare och ekonomi efter årets två första månader. ANS ligger bra till i de siffror vi hittills sett.

Fredag morgon hade vi presidiemöte inne i Göteborg, och sedan var jag med en stund på en arbetsdag med personalavdelningen och fackliga företrädare på ANS. Temat var arbetsmiljö med särskilt fokus på arbetsskador och tillbud. Vi diskuterade hur vi kan arbeta för att göra medarbetare mer medvetna om vad det innebär och varför det är så viktigt att anmäla. Anmälningarna ligger ju bland annat till grund för planering av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Jag avslutade veckan med att jag på kvällen var och lyssnade på Anna Mannheimer som pratade om kvinnor och män, utifrån att det var internationella kvinnodagen. Kvällen innehåll mycket skratt, men med en hel del allvar bakom.

måndag 4 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Kunden i fokus

Förra veckan började med möte på Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Socialmedicin. Jag, Ann Ekberg-Jansson, forskningschef och Ida Wernered, utvecklingschef, träffade Henry Ascher och Vanja Ranjbar för att diskutera den samverkan vi nu har påbörjat. Både Vanja och Henry har en del av sin arbetstid på ANS för att utveckla våra gemensamma forskningsområden. Sedan fortsatte jag till Gullbergsvass för möte med en av de objektledare som jag samarbetar med inom Branschledning Bas i den nya IT-organisationen i VGR.

På tisdag morgon var det telefonmöte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför koncernledningsmötet senare i veckan. Mitt på dagen åkte jag och Bo Andersson, ekonomichef, till Vänersborg för att vara med på avtackning av Mats Friberg, ekonomidirektör i VGR.

Onsdagen ägnade jag åt en del interna möten och telefonmöte inför branschledningen på fredagen. Jag hade också ett möte med tjänstemännen i HSN 12 för uppföljning av året och planering inför 2014.

Torsdag och fredag var jag på Nya Varvet för andra kursomgången i min pågående utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Fokus denna gång var på kund, vem som är våra kunder inom vården och hur vi kan arbeta med dem. Det var två riktigt intressanta dagar. Vi började också med förberedelser inför det projekt som ska genomföras under utbildningen.

Under fredag förmiddag fick jag smita från utbildningen en stund för möte med Branschledning Bas. Det var genomgång av många aktuella frågor och prioritering av aktuella projekt. Mitt uppdrag är att representera verksamhetsbehovet för hälso- och sjukvården i VGR och ansvara som objektägare för utvecklingen av de IT-system vi behöver inom HR och POF - personal, organisation och funktion. Detta är de system som alla i VGR använder oavsett uppdrag, till exempel KIV. Det var ett intensivt möte och mycket att försöka förstå. Dagen avslutades på Nya Varvet på utbildningen.

torsdag 28 februari 2013

Teambesök: framgångsrikt koncept för neurologimottagning

Två besök i grupp istället för sju. Det är resultatet av ett utvecklingsarbete på Angereds Närsjukhus neurologi-mottagning där patienten får besöka hela teamet av behandlare vid samma tillfälle. Resultatet är tydligt – patienter är nöjda och medarbetarna upplever att tiden används effektivt.

Neuroteamet på Angereds Närsjukhus ingår i Vuxenspecialistcentrum och har funnits sedan 2011 i sin nuvarande form. Hit kommer patienter med olika långvariga neurologiska sjukdomar. På mottagningen arbetar läkare, neurologoped, dietist, sjuksköterska, sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator.

Under 2012 har neurologimottagningen aktivt arbetat för att samla patientens besök vid ett tillfälle på så kallade teambesök. Resultatet är att patienten istället för sju olika besök hos olika behandlare får komma på två besök och då träffar hela teamet. Det har fördelar både för patienten och vårdgivaren.

- För oss blir det mer kostnadseffektivt, men störst är vinsten för patienten som kan samla sina möten med oss i teamet vid två tillfällen. Flera av våra patienter har långt att åka för att komma till oss och många har funktionshinder, berättar Natalia Mossberg, överläkare vid Angereds Närsjukhus.

På mottagningen arbetar Alie Shadman, sjuksköterska och ansvarig för att planera och leda arbetet med att utforma neuroteamets mottagningsdagar.

Hennes första funderingar gällde patienterna: Var de intresserade av att sitta i en stor grupp med vårdpersonal vid två tillfällen? En dialog med patienter visade att intresset var stort.

- Det var bara en som tackade nej och som absolut inte orkade. Men alla andra var väldigt positiva, berättar hon.

Totalt 18 patienter har deltagit i teambesök under våren och 17 under hösten 2012. Majoriteten av dem led av Parkinsons, men även Multipel Skleros (MS) och epilepsi hörde till diagnoserna. De allra flesta patienter valde att ha med en anhörig till besöken.

Vid det första teambesöket träffar patienten sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid nästa besök träffar patienten läkare, sjuksköterska, neurologoped, dietist och kurator. Varje besök varar i en timme.

Förutom bättre patientservice tycker Alie Shadman att de gemensamma mottagningsdagarna också medför betydelsefullt kunskapsutbyte inom neuroteamet.

- Man lär sig av varandra. I mötet med till exempel sjukgymnast, dietist och logoped får vi ta del av deras kunskap, säger hon.

Neuroteammottagningen utmynnar i en rehabiliteringsplan som följs upp för varje patient.

Alie Shadmans har följt upp och utvärderat teambesöken genom telefonintervjuer. De visade sig att patienter var mycket nöjda med upplägget.

- Både patienter och anhöriga säger sig vara mycket nöjda. Bland annat gav flera patienter uttryck för att de tyckte om själva mötesformen. De tyckte också att möten med teamet gett dem en bra bild av deras sjukdom och hur man lever med den, säger Alie Shadman.

De positiva erfarenheterna från våren har gjort att neurologimottagningen fortsatt med sina teambesök under hösten. Även 2013 kommer dessa att fortsätta. Teamets kompetens kompletteras nu med neuropsykolog.

måndag 25 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Jubileumskliniken på SU i ny skepnad!

I måndags hade vi ett seminarium istället för ordinarie ledningsgrupp. Temat var Ledarskap och medarbetarskap i konstruktiv samverkan, och utöver ledningsgruppen var alla chefer och verksamhetsutvecklare på ANS inbjudna. Det var Thomas Andersson, professor i företagsekonomi i Skövde, som höll i seminariet. Han har forskat mycket kring medarbetarskap och förbättringsarbete inom vården, men har även ett forskningsintresse inom ledarskap, organisationskultur och professioner. En av de frågorna som berördes under seminariet var vilket som är det smartaste arbetssättet då det gäller kvalitetsutveckling. Ett svar på det var att låta medarbetarskapet stå före organisation, för att organisera så att det stödjer medarbetarskapet. Han menar, utifrån sin forskning, att organisationen spelar mindre roll än vad vi vanligen tror. Medarbetarskap och ledarskap handlar om relationer och hur man skapar förtroende i den dialogen. Han ser att det finns en bra grund för förbättringsarbete och utveckling utifrån att sjukvården har mycket engagerade medarbetare.

Efter seminariet var jag på möte med en chefsreferensgrupp inom Västra Götalandsregionen för planering av chefsdagen i höst och förberedelser för nominering av årets chef.

Tisdag eftermiddag och onsdag förmiddag ägnade jag åt början på min introduktion i Branschledning Bas inom den nya VGR-IT-organisationen. Som jag redan anade så är det mycket att lära sig. På onsdag eftermiddag var jag och Börje Blomster, planeringsledare, hos HSN 12 och pratade dagkirurgi på ANS. Börje gjorde också en bra tillbakablick om dagkirurgins utveckling.

På torsdagen var ännu ett möte om Branschledning Bas. Efteråt kändes det som att jag åtminstone hade börjat greppa vad det handlar om!

Fredagen innehöll en heldags workshop om konflikthantering med alla chefer på ANS. Det handlade om hur vi ser på konflikter på arbetsplatsen och hur vi kan agera när de inträffar, men också hur vi kan arbeta förebyggande genom att få kunskap om hur konflikter kan uppstå.

Jag avslutade veckan med att vara med på återinvigningen av Jubileumskliniken (JK) på SU. Byggnaden invigdes 1943, alltså för 70 år sedan, och har nu genomgått en total modernisering och förnyelse för att kunna möta dagens krav på vårdmiljö och teknik. Jag gick elev på JK under sent 70-tal och redan då var det slitet. Därför var det fantastiskt roligt att få se hur det nu är renoverat med utgångspunkt i hur vården för patienterna ska förbättras. För 70 år sedan var det nog inte något som man tänkte, än mindre pratade om och varken patienter eller medarbetare var med i planeringen av vårdens lokaler. Det känns bra att det har ändrats och att vi nu har med båda perspektiven när vårdlokaler planeras.måndag 18 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: IT-frågor i fokus några veckor framöver

Förra veckan var en ganska lugn vecka när det gäller möten vilket innebar möjlighet att läsa in en hel del material om aktuella frågor.

På tisdagen träffade jag tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef, representanter för HSN 12 för ett första möte i år om vårdöverenskommelsen, både för uppföljning av detta året och eventuella ändringar inför 2014. Vi diskuterade också möjlighet till dagkirurgi och operationsmöjligheter för vår Gynekologiverksamhet redan i år. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass för möte om rekryteringsassessment. Jag ingår i en arbetsgrupp när det gäller assessment av sökande till tjänster som verksamhetschefer i VGR. Assessment är en metod för att pröva sökande, som ska användas som ett komplement till intervjuer.

Under torsdagen träffade jag Psykiatriteamet för dialog om inriktning för psykiatrin på ANS, bland annat med utgångspunkt i den nivåstrukturering inom psykiatrin, som beslutats av Västra Götalandsregionen. Jag hade också möte tillsammans med Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum, och Ida Wernered, utvecklingschef, med Frank Andersson som är ordförande för HSN 5, som är centrala och Västra Göteborg. Vi pratade om arbetet med förebyggande av övervikt och fetma.

På fredag förmiddag var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i Västra Götalandsregionen. Ämnen som togs upp var bland annat kompetensförsörjning och samverkan kring vårdproduktion. Primärvårdens presidier var också inbjudna en del av tiden för dialog om gemensamma frågor. Under eftermiddagen var jag kvar inne i stan för två möten om IS/IT. Jag är utsedd att vara med i Branschledning BAS inom den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen. Branschledningen är ansvarig för att identifiera, prioritera, samordna och finansiera IS/IT-behoven utifrån verksamhetens behov, nationella krav, regiongemensamma beslut med mera. BAS är de system som samtliga verksamheter, inte bara hälso- och sjukvården, använder. Jag ska ha ett särskilt ansvar för två områden: HR samt person, organisation och funktion, där jag ska vara verksamhets-/användarrepresentant. Detta är ett helt nytt område för mig så jag kommer att behöva ägna en hel del tid åt att sätta mig in i ämnet under kommande veckor.


måndag 11 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Morgondagens vård för äldre i Nordost

I måndags deltog jag på verksamhetschefernas möte, som bland annat handlade om beredskapsbehov för akuta sjukvårdsinsatser på ANS. Bra synpunkter kom fram under mötet som gjorde att jag reviderade två saker i tidigare beslut: att akutväskan ska låsas in på enheten, inte i receptionen och att HLR-utbildning för alla medarbetare ska ske vart tredje år. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med fokus på planering av ANS Alla under 2013, NyANS och utveckling av kvalitetsarbetet på ANS. Arbetet ska utgå från verksamheternas behov för att vi ska kunna utveckla en hög kvalitet utifrån dem vi är till för. Det blir fortsatt dialog om det de närmaste ledningsgrupperna.

Under tisdagen var jag i Hjällbo på besök hos Caritas frivilligcentral, en katolsk biståndsorganisation som finns på många platser i världen. I Hjällbo arbetar de med stöd för svenskundervisning och besök hos äldre. Jag var inbjuden för att berätta om ANS, vilka verksamheter vi har och om den nya sjukhusbyggnaden. Det var många frågor som inte handlade specifikt om ANS utan om vården som helhet, till exempel varför det är så svårt att få tid på vårdcentral, varför man skickas runt, och berättelser om hur man blivit bemött. Vi har fortfarande mycket att arbeta med i vården för att människor som behöver vård ska veta vart de kan vända sig och ska uppleva att de blir lyssnade på.

Onsdagen ägnades åt olika interna möten, APT på sjukhuskansliet och ett möte med Cajsa Malmström som arbetar för projekt UNO (Utveckling Nordost), som är ett EU-projekt. Vi diskuterade ANS eventuella medverkan i en aktivitet under höst som syftar till att sätta Angered på kartan.

Torsdag till fredag deltog jag i en workshop med titeln Hur formar vi morgondagens vård för äldre i nordöstra Göteborg? anordnad av hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg (HSN 12) och ANS styrelse. Deltagare var främst politiker men även tjänstemän från stadsdelar, primärvård, HSN 12 och ANS samt VGR:s projektledare för projektet Mest sjuka äldre. Målet för dagarna var hitta konkreta åtgärder som vi gemensamt kan göra för att förbättra vården för de äldre.

Ett intressant bidrag kom från en kvinna som driver ett företag med hemtjänst på olika språk. Hon hade startat företaget för flera år sedan efter att hennes mamma hade frågat henne ”vem som ska ta hand om dig när du blir gammal när du inte ens pratar svenska?”. De vårdtagare hon möter anser att det idag saknas information, samverkan, mötesplatser och aktiviteter. När det gäller information är det främst att det inte finns ett ställe där all information finns samlad, utan man måste leta på så många olika ställen för att hitta alla de verksamheter man kan ha behov av som äldre. Det krävs ganska mycket av den enskilda individen för att leta fram all information och för dem som inte behärskar det svenska språket så är det ännu svårare. På fredagen arbetade vi i grupper och tog fram förslag hur vi skulle vilja forma morgondagens vård för äldre i vårt område. Jag hoppas och tror att det som kom fram kan bli konkret, så att vi tillsammans kan göra att det fungerar bättre "imorgon".

fredag 8 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande invigning av ny vårdbyggnad för rättspsykiatri i Angered

I tisdags var jag på invigning med tal och rundvandring på Rågården, en ny vårdbyggnad för SU:s rättspsykiatri. Det var fantastiskt fint och genomarbetat. De hade också haft delaktighet av medarbetare vid planeringen precis som vi har haft med NyANS. En av invigningstalarna var en före detta patient inom rättspsykiatrin, och det han lyfte fram var hur betydelsefull miljön och bemötandet av personalen hade varit för honom. Det var ett tal som påverkade. Vi pratar om hur vi ska arbeta för att det ska bli bra för dem vi är till för, och här kunde man se en så tydlig koppling. Ett par av talarna pratade också om att spadtaget för ANS nya sjukhusbyggnad nu var taget och att båda dessa nybyggen ligger i stadsdelen Angered. Rågården kommer att ha cirka 275 anställda, så det är en stor arbetsplats.

På onsdagen var det styrelsemöte då styrelsen godkände årsbokslutet. Styrelsen var noga med att ta till protokollet att det gjorts ett imponerande arbete av medarbetarna särskilt utifrån de förutsättningar som funnits, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

På torsdagen var Bo Andersson, ekonomichef, Ulla Fransson, personalchef och jag på VGR-controlling med störst fokus på årsbokslutet och redovisade resultat. På eftermiddagen tog jag tåget till Örebro, för att vara på plats där på fredag morgon. Där deltog jag på en heldagskonferens på temat Social hållbarhet och jämlik hälsa arrangerad av Örebro läns landsting tillsammans med kommuner, bildningsförbund, länsstyrelse och Universitet. De ville kraftsamla kring ett socialt hållbart och jämlikt län. Utgångspunkten var länets folkhälsoplan. Jag var inbjuden för att på en workshop ge exempel på hur ANS arbetar utifrån begreppet jämlik hälso- och sjukvård. På samma workshop deltog en läkare som arbetade i ett projekt tillsammans med en moske i Örebro, med temat Mosken som arena för dialog kring hälsosamma levnadsvanor. De hade föreläsningar i moskén utifrån olika hälsoteman och hade bland annat tagit fram broschyren Må bra under Ramadan, fakta och goda råd. Det var jätteintressant att höra och eventuellt kommer vi att kunna använda materialet i vårt arbete på ANS.

måndag 28 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med första spadtaget!

Förra veckan började med ledningsgrupp där vi tog beslut om det slutliga förslaget till Organisation 2015. Förslaget ska nu förhandlas i FSG (Facklig Samverkansgrupp).

På tisdagen hade jag möte med Harriet Lövstrand, nyanställd på sjukhuskansliet som verksamhetsutvecklare med inriktning mot process. Vi diskuterade kvalitetsbegreppet och utveckling av kvalitetsledningssystem på ANS. Styrgruppsmötet för NyANS på eftermiddagen hade fokus på att det nu äntligen är dags för byggstart. Vi diskuterade också de svårigheter med parkeringar för anställda som uppstod när tomten för NyANS hägnades in. ANS och projektledningen från Västfastigheter har på alla sätt försökt påskynda Göteborgs stads trafikkontor att lösa frågan, men det är svårt när vi inte själva äger frågan och inte har någon mark att använda. En ny pendelparkering vid Storås är på gång för de pendlare som åker med kollektivtrafiken från Angered. Vi hade också presidiemöte med förberedelser inför nästa styrelsemöte och dagen avslutades med möte med alla sjukhusdirektörer inom Västra Götalandsregionen.

Under förmiddagen på onsdagen hade jag en del interna möten och på eftermiddagen var det äntligen dags för det efterlängtade första spadtaget. Vi hade verkligen tur med vädret - sol och gnistrande snö. Det kändes fantastiskt roligt att se regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson, tillsammans med sex av dem som deltagit i invånardialogen inför planeringen av sjukhuset ta det första spadtaget. Så nu sätter det igång på allvar, och vi kommer att kunna se hur huset växer fram under de dryga två år som bygget kommer att ta.

Torsdag och fredag var det kursstart för utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som är ett samarbete mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen. I utbildningen som löper över två år ska vi fördjupa oss i kvalitetsutveckling och förena teori och praktik i olika former, med fokus på hälso- och sjukvård. Deltagarna kommer från alla sjukvårdsverksamheter inom Västra Götalandsregionen. Det känns väldigt bra att få gå denna utbildning, då vi vill att ANS ska utvecklas med fokus på dem vi är till för med visionen I mötet skapar vi skillnad för en bättre hälsa, och jag som ytterst ansvarig för sjukhusets utveckling vill öka mina kunskaper för att kunna vara aktiv i utvecklingsarbetet och kunna stödja det på bästa sätt.

Första spadtaget för nya sjukhuset!

Den 23 januari togs det första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden. Ceremonin filmades av Peter Jonsvik för Utveckling Nordost AB. Se filmen på Youtube här.

onsdag 23 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka:Inspirerande workshop i samtalsledning

Förra måndagen började med gemensamt presidiemöte med HSN 12. Resten av dagen var det möte med konstjuryn för den nya sjukhusbyggnaden med fokus på väggar i väntrum, utsmyckning i stilla rum och barndagvårdsrum. Det är spännande att se hur olika konstnärer utformar så olika förslag, även om det är samma utgångspunkter. Ibland är det svårt att välja.

På tisdagen var det stabsmöte och flera andra interna möten. I onsdags hade jag sista utvecklingssamtalet för denna gången och jag var också på Gynekologimottagningens APT och pratade om förslag till ny linjeorganisation.

Torsdag och fredag var jag på workshop i samtalsledning enligt metoden Deep democracy, The Lewis method. Det var en mycket inspirerande kvinna från Sydafrika, Myrna Lewis, som tillsammans med sin man utvecklat en metod för fördjupad dialog för att nå resultatskapande samtal. Syftet var att i den tilltagande komplexitet som många upplever omkring oss finns ett ökat behov av förmåga att lösa komplexa frågor och kunna ge verktyg för att hantera dem och hitta sätt att nå djupare i våra samtal. Jag fick med mig kunskaper som kommer att vara nyttig för den fortsatta utvecklingen av dialog både internt inom ANS och externt.

tisdag 15 januari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Dags för ett nytt år!

Nu har redan den första hela arbetsveckan på det nya året gått. Jag hoppas att ni alla har haft en bra jul och nyår, oavsett om ni har varit hemma eller bortresta.

Förra veckan började med ledningsgrupp, med diskussion om organisation 2015 inför beslut och förhandling med de fackliga organisationerna i slutet av januari. Jag har fått in bra synpunkter på det ursprungliga förslaget, både från arbetsgrupper och enskilda individer. Ulla informerade också om att ANS kommer att få viss ekonomisk kompensation från hotellet där vi åt julbord som avslutning på ANS Alla den 5 december eftersom det inte motsvarade det vi hade beställt.

Under tisdagen och onsdagen hade jag haft utvecklingssamtal med flera medarbetare. Jag var också på möte med referensgruppen för VGR:s chefsdag. Vi påbörjade planeringen inför 2013 års chefsdag som kommer att äga rum den 2 oktober.

På torsdagen träffade jag Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för fortsatt planeringen av det gemensamma seminariet för politiker och aktuella tjänstemän som ska hållas den 7-8 februari. Seminariet kommer att handla om hur vi kan forma en bra vård och omsorg för de äldre i nordöstra Göteborg. På eftermiddagen hade vi avtackning för Freja Bramsen, informationschef, som slutar på ANS för att nu börja som kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren. Vi kommer att sakna Freja, men önskar henne lycka till med nya uppdraget! Den 1 mars tillträder Johanna Steier som kommunikationschef så under tiden som tjänsten inte är besatt får vi hjälpas åt.

Veckan avslutades med ett studiebesök från Centerpartiet i Gävleborg. De ville veta mer om ANS när det gäller bakgrund, uppdrag och nuläge.

Den 23 januari tas äntligen det första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden, ett efterlängtat ögonblick!

torsdag 10 januari 2013

Nyhetsbrev från ungdomsmottagningen!

Nu har ungdomsmottagningen varit öppen i över 7 månader, och personalen på ungdomsmottagningen vill berätta för alla läsare vad som skett under den här tiden!

Fler och fler ungdomar hittar till mottagningen. Den första månaden var det 50 besök medan de senaste månaderna var som mest 170 besök. Totalt har det blivit 858 enskilda besök på ungdomsmottagningen från juni till november. Dessutom har det utåtriktade hälsofrämjande arbetet inneburit möte med totalt 2 200 ungdomar.

Mottagningen tar emot besök från alla i årskurs 9 i upptagningsområdet där de får information om ungdomsmottagningen samt får träffa personalen.

Ungdomsmottagningen har under hösten 2012 utbildat två ur arbetsgruppen som skall hålla ihop arbetet kring tobaksavvänjning. De har gått en utbildning som inriktar sig mot stöd till ungdomar. Nu är det full verkstad med att dokumentera och informera hur arbetet skall ta form och utvecklas. De första ungdomarna som vill ha stöd har nu anmält sitt intresse!

Under våren kommer det i ungdomsmottagningens lokaler att finnas en föräldrarådgivning. Denna har arbetats fram av en arbetsgrupp på ungdomsmottagningen i samarbete med Stadsdelen Angered. Mer information om just denna kommer snart att vara klart för att publiceras.

Under tiden allt detta sker så fortgår arbetet med allt vad det innebär att starta upp en mottagning, från att lära känna varandra och organisationen till att skapa säkra och effektiva rutiner.

Tack alla som hittills vart med och utvecklat ungdomsmottagningen och stort tack till alla ungdomar som valt att komma till oss. Med det vill vi önska GOD FORTSÄTTNING!