onsdag 26 augusti 2009

TBC - vi kan nå patienterna!

De flesta TBC-fallen finns i storstädernas ytterområden och framför allt bland invandrare. Behandlingen varar i minst sex månader och de flesta av patienterna har någon biverkning. Avbrott av behandlingen kan medföra att sjukdomen förvärras. De TBC-sjukas kontakter skall undersökas för att man se vilka som är smittade och hitta ytterligare sjuka. De som har smittats kan få förebyggande behandling.

Vi på Angereds Närsjukhus har bäst förutsättningar i Göteborg för att följa de sjuka i Nordost och genomföra undersökning av kontakter. Genom att vi har kompetens på såväl barn- som vuxensidan kan vi erbjuda en familj att komma vid ett tillfälle för bedömning och inte uppsplittrat på flera besök.

Vården för TBC måste vara lättillgänglig, med kontinuitet och kompetens hos vårdgivaren samt att en god kännedom om området är nödvändig när man skall söka kontakter till den sjuke. Allt detta finns på Angereds Närsjukhus! Ett mobilt team skulle underlätta vid undersökning av kontakter och utbrott, till exempel på daghem och skolor, något som redan har skett flera gånger i Stockholm.


Med vänliga hälsningar

Lars-Olof Larsson
Överläkare
Medicinmottagningen
Angereds Närsjukhus

måndag 17 augusti 2009

Hälsomässa i Angered

I de nordöstra stadsdelarna av Göteborg är förutsättningarna för hälsa lägre än hos övriga befolkningen i Västra Götalandsregionen. Den behovsanalys som Angereds Närsjukhus publicerade i maj 2009 visar bland annat att ohälsotalen i Nordost är betydligt högre jämfört med resten av Göteborg. Den visar också att fattigdomsindex är högt i jämförelse med regionen, andelen arbetslösa samt andelen socialbidragstagare är mycket högre i Nordost jämfört med regionen och riket. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, lungcancer samt alkoholrelaterad dödlighet är avsevärt högre i jämförelse med regionen och riket. (Läs behovsanalysen här)

Förebyggande insatser, utformade utifrån de grupper som ska påverkas, spelar roll. Folkhälsovetenskapen pekar idag på exemplet Danmark, där interventioner i socialt utsatta områden lett till goda resultat, bland annat minskad rökning.

Den 1 oktober anordnar Angereds Närsjukhus i samarbete med Hälsoteket Angered och Angered Centrum Hälsomässa i Angered Centrum.

Det är tredje året som hälsomässan arrangeras i Angered Centrum. Syftet med mässan är att sprida information om hälsa till boende i de nordöstra stadsdelarna av Göteborg. Ett tjugotal utställare lyfter fram hälsofrämjande aktiviteter som kan inspirera och motivera människor att själva förbättra och bibehålla sin hälsa.

Välkomna!


Vänliga hälsningar
Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus

måndag 10 augusti 2009

Hypnos som smärtlindring

Hypnos är en behandlingsform som i många fall lämpar sig väl som en del i smärtlindrande behandling och även för att förstärka andra behandlingsmetoder. På Smärtcentrum vid Angereds Närsjukhus finns hypnoskompetens i smärtteamet. Det som bland annat är tilltalande i behandlingen är att patienterna många gånger ser sina egna möjligheter, styrka och kraft samt att själv kunna gå vidare och ha ett eget starkt verktyg till hands i form av egenträning.

Som sjuksköterska ser jag ett brett användningsområde i syfte att lindra och minska bland annat oro, rädsla, stress, ångest och därmed smärta. Att i samarbete med patienten använda avslappning som behandling i allmänhet och hypnos i synnerhet för att uppnå ökat lugn, förtröstan, positiv förväntan det är i sig en delad glädje. Susanna Carolussons (psykolog, psykoterapeut) hypnos definition inkluderar det mesta, här med en fri översättning ifrån engelskan:

"En terapeutisk teknik med syfte att guida en patient till ett specifikt medvetandetillstånd (hypnos/trance), användande av personens egen kapacitet till att förändra varseblivning, att fokusera på dolda resurser, omformulera symtom (sensationer, känslor, föreställningar och idèer (inkludera alla sinnen) till konstruktiva läkande processer för att nå terapeutiska mål."

Ytterligare kompetens som behövs: kommunikation, empati och timing (just när patienten är mottaglig)

Läs mer om hypnos ifrån hemsidan Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos/SFKH, nedan ses ett utdrag: http://www.hypnosforeningen.se/

Vad är hypnos?
Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos behövs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.


Marie Escar
Smärtsjuksköterska
Smärtcentrum
Angereds Närsjukhus