måndag 26 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: många möjligheter till samarbete för att förbättra vården i Nordost

Förra måndagen var det planerat ett möte mellan Smärtcentrum, primärvården och hemsjukvården med syfte att utifrån vårdöverenskommelsen diskutera samarbete med hemsjukvården gällande palliativ vård. Tyvärr kom inga representanter för hemsjukvården, men däremot representanter både från den offentliga och den privata primärvården. Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum, och jag tog därför tillfället i akt att diskutera kompetensutveckling av läkare och sjuksköterskor i primärvården inom områden som till exempel smärtlindring, lungmedicin och kardiologi.


Jag hade också möte med Åsa Lind, primärvården, Babbs Edberg, SDF Angered och Carina Helgesson, SDF Östra Göteborg. Mötet handlade om hur vi gemensamt kan stärka arbetet i NOSAM för Angered och Östra Göteborg. Vi diskuterade möjligheten att finansiera en gemensam processamordnare för båda NOSAM, då det är svårt för våra respektive representanter att hinna med att förbereda och genomföra arbetet i NOSAM på ett bra sätt, då de också är chefer i organisationerna. Vi tog fram ett förslag som vi nu ska ha dialog om internt och med våra övriga samarbetsparter i NOSAM.

På tisdagen var det stabsmöte och därefter gemensamt presidiemöte mellan HSN 12 och ANS. Mötet handlade framför allt om NyANS och planeringen av ett gemensamt seminarie nästa år om hur vi kan förbättra vården och omsorgen för äldre i Nordost. På eftermiddagen tog jag tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen och Freja Bramsen, informationschef, emot ett studiebesök från Transkulturellt centrum i Stockholm. De hade hört talas om ANS i olika sammanhang och var intresserade av att veta mer om ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter. Dagen avslutades med FSG (Förvaltningssamverkansgrupp), där vi bland annat tog upp förslaget till organisation 2015 och hälsodiplomeringen av ANS.

Onsdag förmiddag ägnade jag åt planering av intervjuer med sökande till tjänsten som kommunikationschef. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om resultatet från en utförd medievaneundersökning i Nordost och NyANS.

På torsdag morgon hade jag möte med en utomstående person som agerade ”bollplank” för att diskutera frågor gällande byggprojekt. Under eftermiddagen föreläste jag på kursen "Att knäcka den svenska koden" som är en utbildning för läkare som är utbildade i andra länder, och handlar om hur den svenska sjukvården är uppbyggd och organiserad. Mitt ämne var det mångkulturella sjukhuset.

På fredagen hade jag tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, möte med representanter för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Vi diskuterade utvecklingen av det gemensamma arbetet när det gäller barn i Nordost som har behov av specialistsjukvård. Fokus var barn med diabetes och gastroenterologiska sjukdomar samt kompetensförsörjning för bland annat ST-läkare. Det var ett positivt möte och vi bestämde att det skulle resultera i ett konkret arbete under första halvåret 2013. Därefter hade jag möte med Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet och tf verksamhetschef för Smärtcentrum för avstämning om de båda verksamheterna. Veckan avslutades med möte med Freja Bramsen, informationschef, och en konsult om resultatet av den workshop som hölls den 5 november med representanter för befolkning, vårdgrannar och beställare. Temat var hur vi kan fortsätta utvecklingen av vården i Nordost och prioritering av de viktigaste områdena. Jag gick från ANS med en positiv känsla från det mötet.

måndag 19 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: utsmyckningen av nya sjukhuset planeras

Förra veckan började med presidiemöte på Norra Hamngatan i Göteborg. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade om:

  • Underlag till ett gemensamt arbete med alla sjukhus inför revidering av Krav- och Kvalitetsboken 2014, även kallad KoK-boken. Det är den som styr beställning av den primärvård som ingår i VGPV.  
  • ANS blir Hälsodiplomerade 12/12-12. Hälsodiplomering innebär att det görs en genomgång av arbetsmiljö- och personalarbetet. Genomgången innehåller en nulägesdel med policys, riktlinjer och hur vi arbetar idag och en handlingsplan inför 2013. Fackliga representanter har deltagit hela tiden i arbetet.
  • Utredning om beredskapsnivån för akuta sjukvårdsinsatser inom ANS, till exempel om en patient blir akut sjuk i ett väntrum. Ledningsgruppen diskuterade ett förslag och ska ta upp ärendet igen för beslut.
  • ANS måste ha ett beslutat miljöledningssystem innan årets slut. Inför 2013 behöver vi också ta fram prioriterade områden/åtgärder inom miljöområdet, som är realistiska och genomförbara. 
På tisdagen hade jag möte med konstjuryn för utsmyckning av den nya sjukhusbyggnaden. Det är ett spännande men svårt uppdrag eftersom konst och utsmyckning ju är väldigt personligt.

Under onsdagen deltog jag i Rehab-teamets APT och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag tog också, tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, emot ett studiebesök av Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under åren 2006-2012. Thomas är fortfarande mycket engagerad i arbetet med mänskliga rättigheter. Han hade hört talas om ANS i flera sammanhang, och var nyfiken på ANS uppdrag och verksamhet.

Dagen efter besökte jag Smärtcentrum och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag hade också möte med Ida Wernered, utvecklingschef och Ann Ekberg-Jansson, forskningschef, om forskning och utvecklingsfrågor på ANS. På fredag förmiddag hade jag möte med representanter för NCC, som är de som ska bygga det nya sjukhuset, tillsammans med Gunnemar Olsson, projektledare för Västfastigheter. Det var ett positivt möte där NCC uttryckte att de var intresserade av den verksamheten som de ska bygga för. En av dem uttryckte att det är viktigt att den som sätter upp gipsplattor på väggarna ska veta att det inte bara är gipsplattor utan en del av ett sjukhus. Detta kändes mycket bra eftersom det för oss är ett verksamhetsutvecklingsprojekt i första hand. På eftermiddagen var jag på Röhsska museet, på ett seminarium som hette Almedalen. Jag var inbjuden att delta i ett panelsamtal om hur det är att anordna seminarium eller andra aktiviteter i Almedalen på Gotland. Seminariet avslutades med mingel. 

Hälsningar Marina


Bättre kommunikation mål i Nordost
Från vänster: Lovisa Rohde, kommunikationsstrateg Östra Göteborg, Lina Lundqvist, kommunikationsstrateg Angered, Freja Bramsen, informationschef Angereds Närsjukhus och Cajsa Malmström, kommunikatör Utveckling Nordost AB.

Fyra kommunikatörer i nordöstra Göteborg har gått samman för att lära av varandra och förbättra sitt kommunikationsarbete i det mångkulturella upptagningsområdet. Men en kartläggning av områdets medievanor visar att värdet av alternativa informationskanaler varken ska överdrivas eller ignoreras.

De fyra kommunikatörerna är verksamma inom stadsdelsförvaltningarna, det lokala sjukhuset och i ett stadsutvecklingsprojekt i nordöstra Göteborg. Men trots att de har olika arbetsgivare är det mer som förenar än särskiljer dem i deras yrkesverksamma roll i Nordost. Grunden för deras gemensamma nätverk är befolkningen i området och  målet om att bli bättre på nå ut till dem.

Nordost är ett område med höga krav på kommunikationsarbete eftersom en stor del av invånarna är utlandsfödda och har annat modersmål än svenska. Under 2012 har kommunikatörerna främst satsat på att utveckla kunskaper inom interkulturell kommunikation och alternativa metoder för att nå ut till lokalbefolkningen.

Under våren utfördes en gemensam medievaneundersökning i Angered och Östra Göteborg. Undersökningens syfte var dels att få en bild av lokalbefolkningens medievanor, dels att ta reda på kännedomen om Angereds Närsjukhus och Utveckling Nordost AB och deras förbättringsarbeten.

I undersökningen intervjuades nära 1 000 personer i åldrarna 15 till 82 år på åtta olika platser i nordöstra Göteborg. Resultatet från undersökningens del om medievanor visade något överraskande, i ljuset av dagens stora medieutbud, att en stor andel (76 procent) läser den tryckta upplagan av tidningen Metro regelbundet. Därefter följer svenskspråkiga morgon-, kvälls- och lokaltidningar.

På frågan hur man önskade att få ta del av samhällsinformation svarade lite drygt hälften att de ville få brev hem till hushållet. Omkring 40 procent ville få informationen via Internet och cirka 30 procent via annons i tidning. Den mest besökta sidan på Internet bland de tillfrågade var Facebook (54 procent) åtföljt av YouTube (31 procent) och Blocket (13 procent).

46 procent av de intervjuade invånarna i Östra Göteborg besöker regelbundet ett bibliotek – en högre siffra än i Angered (37 procent). Invånare som levt i Sverige under en kortare tid än fem år besöker bibliotek något oftare än de som bott här längre. Endast nio procent uppger att de besöker medborgarkontoret regelbundet.

En försiktig tolkning av medievaneundersökningen visar att spridningen beträffande var invånarna hämtar sin samhälls- och omvärldsinformation är mindre än man lätt kan föreställa sig - mot bakgrund av de många olika språk och kulturer som samsas inom Nordost. Men verkligheten är som alltid mer komplex och det finns inget entydigt svar på vilka vägar fram till medborgarna som fungerar bäst.

Henrik Thörling, Angereds Närsjukhus

onsdag 14 november 2012

Test avslöjar KOL i tid

Idag är det internationella KOL-dagen. Vi vet att KOL är utbrett i vårt upptagningsområde och att många går utan diagnos. Bara i Västsverige visar beräkningar att det borde finnas 120 000 KOL patienter, men i vården känner vi bara till dryga 20 000 av dessa.

Samtidigt betyder tidig upptäckt allt för att kunna behandla denna sjukdom. Därför erbjöd vi i dag på Angereds Närsjukhus tillsammans med vårdcentraler i området allmänheten möjligheten att ta tester.

I Angered Centrum tog 150 personer chansen. På plats fanns sjuksköterskor, läkare och personer som höll reda på kön.

Kul också att GP uppmärksammade vårt debattinlägg i morse. Läs det här


Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

Sjukhusdirektörens vecka: Forskning och utveckling på ANS!

Veckan började med studiebesök från landstingspolitiker i Stockholm som var intresserade av att höra hur ANS arbetar med den ojämlika hälsan. På eftermiddagen hade ANS anordnat en workshop med tema hur ANS kan utveckla sjukvården i Nordost och ge bästa möjliga vård till dem vi är till för. Det var cirka 20 invånare, politiker och vårdgrannar som deltog. Det blev en intressant dialog och det kom fram tänkvärda förslag till förbättringar av vården i området. Jag fick med mig känslan av att ANS är på rätt väg med fokus på hälsofrämjande aktiviteter, samverkan och vikten av bra möten.


På tisdagen var det stabsmöte och APT på sjukhuskansliet.

Veckans höjdpunkt inföll på onsdagen med ANS Alla. Det var fantastiskt roligt att så många ANS:are möttes med fokus på forskning och utveckling. Det görs mer än vad vi tror och vet inom ANS. Jag känner en stor stolthet över de medarbetare som deltog och berättade om olika utvecklings- och forskningsprojekt. Jag fastnade för Peter Lönnroths ord: ”Vi är bra men vi ska bli ännu bättre!”

På torsdagen deltog jag i de Medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Vi fick bland annat se en presentation av Vårdaktörsportalen som kommer att fungera som ett kunskapsstöd för alla som arbetar inom vården genom att samla nationella, regionala och så småningom även lokala medicinska riktlinjer på ett ställe. Portalen kommer att kunna nås via webben, via mobil och via surfplattor. Gå gärna in och titta redan nu: http://vap.vgregion.se/

Vi fick också en kort information om utvecklingen av smärtvården för patienter med långvarig, icke-cancer beroende, smärta inom Västra Götalandsregionen. I det arbetet har flera medarbetare från Smärtcentrum deltagit. Vi fick också höra en presentation om statens vård- och omsorgsutredning Gör det enklare (SOU2012:33). Ledstjärnorna i arbetet har varit Hälsofrämjande och förebyggande, Jämlik hälsa, vård och omsorg samt Medborgarperspektiv. Utredningen föreslår betydligt färre statliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fredagen började med personalinformation för alla chefer på ANS. Det handlade bland annat om nyheter i AB och hur vi hanterar budget och inköp. Vi diskuterade också informationssäkerhet om hur vi hanterar misstänkt dataintrång och misstänkt missbruk av internetåtkomst. Vi har skärpt våra rutiner inom området och utgår från de instruktioner som gäller inom Västra Götalandsregionen. Jag avslutade veckan med att läsa Kvalitetsmagasinet och hittade då en artikel på fem sidor om projektet Ta med en vän. Roligt!

onsdag 7 november 2012

Fokus på forskning

Idag har vi avsatt hela dagen på Angereds Närsjukhus för frågor som rör forskning & utveckling. Medarbetare från samtliga verksamheter har under dagen presenterat projekt inom FoU. Allt från checklistor för nyanställda som gjorts bättre till mer renodlade forskningsprojekt. Just nu lyssnar vi på satsningar på mobil vård, ett av flera områden där det pågår mycket på Angereds Närsjukhus. Ett sådant exempel är vårt mobila KOL-team där utvärderingar av patienternas upplevelser visar på mycket goda resultat.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

tisdag 6 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: möte om hälsoskola för kvinnor med Alexandra Charles


Hej!

På förra måndagens ledningsgrupp diskuterade vi bland annat ett förslag till organisation av Angereds Närsjukhus 2015. Syftet med förslaget är att använda tillgängliga resurser på bästa sätt för att få en helhetssyn på ANS som en gemensam resurs för invånare och patienter. Eftersom ANS kommer att växa successivt fram till 2015 är det bra att redan nu börja fundera på hur organisationen ska se ut när vi flyttar in i det nya sjukhuset och alla verksamheter är på plats.

Tisdagen ägnades mest åt interna möten och planering, liksom en stor del av onsdagen. På eftermiddagen deltog jag i Admin enhetens APT för att presentera förslaget till ny organisation.

Psykiatriteamet, som jag är verksamhetschef för, hade en heldags planeringsdag på torsdagen. Diskussionerna utgick från ANS bakgrund och uppdrag för att sedan fokusera på psykiatriteamets uppdrag och verksamhetsutveckling.

På fredagen deltog jag i ett lunchmöte på Eriksbergs vårdcentral. Där träffade jag Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonersklubben, en av landets största kvinnoföreningar, för att prata om vårt gemensamma EU-projekt med hälsoskola för utlandsfödda kvinnor.

Hälsningar Marina