måndag 21 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Alltid roligt att träffa nya medarbetare!

I måndags var det ledningsgrupp med punkter som IS/IT-plan, styrgrupp för TBC-projektet och policy för tobaksfritt på ANS.

På tisdagen var heldag med 130-gruppen, det vill säga alla förvaltningars ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Ämnet var den pågående produktions- och kapacitetsplaneringen i Västra Götalandsregionen (VGR) med diskussioner om förslaget som ska presenteras för VGR:s politiker i slutet av oktober. Det handlar om att se hela VGR:s samlade hälso- och sjukvård som en resurs för alla invånare i VGR, och om viss operationsverksamhet kan koncentreras på färre geografiska platser jämfört med idag.

Onsdagen började med introduktion av nya medarbetare på ANS. Denna gång deltog 16 personer. Jag har förmånen att få inleda dessa dagar med en beskrivning av ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter samt vilka mål vi arbetar emot. Det är alltid lika roligt att få möta nya medarbetare. Förmiddagen fortsatte med en stund med Psykiatri-teamet och ett telefonmöte med presidieutskottet för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. På eftermiddagen var det först presidiemöte för ANS och sedan gemensamt presidiemöte mellan ANS och HSN 12. På det senare mötet var bland annat utvecklingen av psykiatrin vid ANS och samverkan med primärvården aktuella områden för dialog.

På torsdag förmiddag hade vi studiebesök från en kurs Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. På eftermiddagen var det möte med en av VGR:s revisorer och därefter möte med utvecklingschefen i SDF Angered. 


Fredagen ägnade jag åt att skriva dokument och att svara på mejl och telefonsamtal.

onsdag 16 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Det invändiga utseendet i NyANS växer fram!
I måndags träffade jag representanter från Sahlgrenska Akademin för att planera vårt fortsatta samarbete. Under eftermiddagen var det ett par kortare möten på kansliet, och därefter träffade jag representanter från Capio Diagnostik som berättade hur de arbetar med sin laboratoriemedicinska verksamhet.

I tisdags hade jag återkoppling av ny lön med medarbetare och stabsmöte. Därefter träffade jag tillsammans med Ulla Fransson, HR-chef, och Lorna Niklasson, vårdenhetschef på BUM, två personer från projektet Korta vägen. Det är ett arbete som utförs av Folkuniversitetet och finansieras av Arbetsförmedlingen. Syftet är att på olika sätt stödja människor med legitimationsyrken i vården som kommer från främst länder utanför EU. För de flesta är det en väldigt lång process att få svensk legitimation och många ger upp på vägen, vilket är slöseri när vi så väl behöver dem i vården. De undrade om ANS kan ta emot personer för att gå bredvid och se hur det fungerar på arbetsplatser i vården i Sverige. Frågan kommer nu att tas upp på chefsmöte och sedan kommer medarbetarna tillfrågas om det finns intresse av att delta. På eftermiddagen hade jag samtal med Lena Rosell med överrapportering och avslutningssamtal nu när hon slutat på ANS Psykiatri-team. Lena tackades också av med avslutningsfika.

Onsdag förmiddag tillbringade jag med Psykiatri-teamet. Vi hade APT och möte med arbetsförmedlingen i Angered om ett eventuellt samarbete när det gäller unga vuxna. På eftermiddagen hade vi ju ANS Alla. Jag tycker att det var givande att arbeta i blandade grupper och se hur vi kan gå vidare med att fylla varumärket med innehåll och aktiviteter för att stödja det.

På torsdagen var det sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var det fokus på produktionsstyrning, kvalitetscontrolling och ett mini-seminarium om kompetensförsörjning. Vi fick också höra en intressant presentation från ett nationellt uppdrag med en förstudie om att skapa ett nationellt hälsobibliotek på webben där så mycket som möjligt av kvalitetssäkrad information ska gå att hitta på ett ställe. Förslaget är att där ska finnas både sjukdomsinformation, hälsoinformation, senaste kunskapen, forskning, regionala och nationella riktlinjer med mera. I ett första steg skulle målgruppen vara hälso- och sjukvårdspersonal men i förlängningen är det tänkt att vara till för alla, både patienter och invånare. Förslaget ligger nu på regeringskansliet för beslut.

På eftermiddagen var jag, tillsammans med flera medarbetare från ANS, på Sweco arkitektbyrå på ett möte om färgsättningen i NyANS. Förslaget de har tagit fram har utgått från styrdokumentet Lokaler för visioner, invånardialogen och synpunkter som medarbetare framfört i arbetet med lokalutformningen. Särskilt fokus ligger också på att både barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra hela byggnaden. Alla vi som var där ställde oss väldigt positiva till färgförslaget som kommer att presenteras för alla medarbetare senare under hösten.

I fredags var det en heldag med IS/IT:s branschledning Bas med prioritering inför 2014 gällande utvecklingsuppdrag och projekt inom området. Stora behov och många önskemål ska vägas mot en begränsning i budget och personalresurser, så som det nästan alltid ser ut.

måndag 7 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Besök på byggarbetsplatsen iklädd stövlar och skyddshjälm!

Förra veckan deltog jag i APT på Ungdomsmottagningen, för att presentera ANS delårsbokslut för augusti. Därefter
var det controllingmöte med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef för Gynekologimottagningen. Controllingmöten med verksamhetscheferna sker ett par gånger per år i samband med delårsbokslut och görs för att följa upp både verksamhet, personal och ekonomi.

På eftermiddagen var det ledningsgrupp som började med ett besök på byggarbetsplatsen. NCC:s projektledare berättade om byggprocessen fram till nu, att arbetet löper på bra, och att NCC är mycket glada över att vara med och bygga närsjukhuset och uppskattade samarbetet med representanter från Västfastigheter och ANS. Vi fick också göra ett besök nere i "gropen", det framtida garaget, iklädda stövlar, skyddshjälmar och orange västar. Det var en syn att skåda. Det var fantastiskt roligt att få se det pågående arbetet och höra om vad nästa steg i byggprocessen är. Det känns mer verkligt när man varit på plats.

På tisdagen var det controllingmöten med Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Medicinska specialiteter. Jag hade också telefonmöte med en av de objektledare jag arbetar tillsammans med i branschen Bas, i VGR:s IS/IT-organisation.

Onsdagen började hos Psykiatriteamet. Därefter åkte jag till Konserthuset för den heldag för alla chefer i VGR som regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjuder in till varje höst. Denna gång var temat Hållbart ledarskap. Under dagen delades också priset för Årets chef ut, denna gång till en verksamhetschef inom Habilitering och hälsa. En sådan här dag känns viktig, både för att alla chefer har chans att höra Ann-Sofie och hennes tankar om året som gått och de utmaningar hon ser vi står inför nästa år, och också för att vi som chefer oavsett var vi finns i VGR får chans till gemensam fokusering och inspiration.

I torsdags var jag och Christina Fält, teamledare för Psykiatriteamet, på SU/Östra och träffade företrädare för SU: s psykiatri för att prata om hur vi kan samarbeta. På eftermiddagen var det möte om det framtida vårdutbudet och vårdbehovet i stor-Göteborg. Detta arbete ingår som en del i det pågående arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i VGR.

Fredag var en mötesfri dag, med genomgång av mejl och planering för nästa vecka samt tid för lite spontanmöten.

Hälsningar Marina

tisdag 1 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Grön flagg" på controllingmöte med VGR

I måndags kväll kom jag hem från en fantastisk långhelg i Barcelona med värme, bad, god mat och kultur.

I tisdags hade vi stabsmöte, bland annat med planering av ledningsgrupp och nästa ANS Alla. På eftermiddagen var det Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi bland annat fick godkänt på delårsbokslut för augusti av de fackliga representanterna. Tyvärr saknar ANS nu en representant för Vision, hoppas att det snart kommer någon ny.

Därefter var det en heldag på onsdagen och en halvdag på torsdagen med styrelsen på Göteborgs folkhögskola på Nya Varvet. En av de viktigaste beslutspunkterna var beslut om delårsbokslut för augusti där styrelsen sa ja till vårt förslag. Styrelsen tog också beslut om en tilläggsbeställning för 2014, som ska ingå i Vårdöverenskommelsen för 2013-2014. De beslutade också om ny arkivorganisation och nytt personuppgiftsombud för ANS. Lars Gelander och Cornelia Bergdahl var med på onsdagseftermiddagen och beskrev nuläget i sina respektive verksamheter och de utmaningar de ser framöver. De gjorde jättebra presentationer och det var många frågor och synpunkter från styrelsen.

På torsdagen var regiondirektören Ann-Sofie Lodin med på mötet och gjorde en presentation av aktuellt arbete i VGR med kvalitetsfokus, produktions- och kapacitetsplanering och utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och ANS i synnerhet. Presentationen följdes av en mycket uppskattat dialog med styrelsen. På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef. Fokus låg framför allt på delårsbokslutet, där ANS fick "grön flagga" vilket betyder att vi ligger bra till när det gäller bland annat tillgänglighet och ekonomi.

På fredagen var det heldag på utbildningen med fokus på statistik. Inriktningen var hur man kan använda statistik i de projektarbeten vi ska göra under utbildningstiden. Ida Wernered och jag har ett delprojekt om hur vi ska kunna minska uteblivande när det gäller besök på ANS. Efter augusti ligger ANS på 9,7 procent vilket är en förbättring, men vi har fortfarande en bra bit kvar till målet på 5 procent. Sedan var veckan slut och det var dags att gå hem och fira helg i det fina höstvädret.