torsdag 28 februari 2013

Teambesök: framgångsrikt koncept för neurologimottagning

Två besök i grupp istället för sju. Det är resultatet av ett utvecklingsarbete på Angereds Närsjukhus neurologi-mottagning där patienten får besöka hela teamet av behandlare vid samma tillfälle. Resultatet är tydligt – patienter är nöjda och medarbetarna upplever att tiden används effektivt.

Neuroteamet på Angereds Närsjukhus ingår i Vuxenspecialistcentrum och har funnits sedan 2011 i sin nuvarande form. Hit kommer patienter med olika långvariga neurologiska sjukdomar. På mottagningen arbetar läkare, neurologoped, dietist, sjuksköterska, sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator.

Under 2012 har neurologimottagningen aktivt arbetat för att samla patientens besök vid ett tillfälle på så kallade teambesök. Resultatet är att patienten istället för sju olika besök hos olika behandlare får komma på två besök och då träffar hela teamet. Det har fördelar både för patienten och vårdgivaren.

- För oss blir det mer kostnadseffektivt, men störst är vinsten för patienten som kan samla sina möten med oss i teamet vid två tillfällen. Flera av våra patienter har långt att åka för att komma till oss och många har funktionshinder, berättar Natalia Mossberg, överläkare vid Angereds Närsjukhus.

På mottagningen arbetar Alie Shadman, sjuksköterska och ansvarig för att planera och leda arbetet med att utforma neuroteamets mottagningsdagar.

Hennes första funderingar gällde patienterna: Var de intresserade av att sitta i en stor grupp med vårdpersonal vid två tillfällen? En dialog med patienter visade att intresset var stort.

- Det var bara en som tackade nej och som absolut inte orkade. Men alla andra var väldigt positiva, berättar hon.

Totalt 18 patienter har deltagit i teambesök under våren och 17 under hösten 2012. Majoriteten av dem led av Parkinsons, men även Multipel Skleros (MS) och epilepsi hörde till diagnoserna. De allra flesta patienter valde att ha med en anhörig till besöken.

Vid det första teambesöket träffar patienten sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid nästa besök träffar patienten läkare, sjuksköterska, neurologoped, dietist och kurator. Varje besök varar i en timme.

Förutom bättre patientservice tycker Alie Shadman att de gemensamma mottagningsdagarna också medför betydelsefullt kunskapsutbyte inom neuroteamet.

- Man lär sig av varandra. I mötet med till exempel sjukgymnast, dietist och logoped får vi ta del av deras kunskap, säger hon.

Neuroteammottagningen utmynnar i en rehabiliteringsplan som följs upp för varje patient.

Alie Shadmans har följt upp och utvärderat teambesöken genom telefonintervjuer. De visade sig att patienter var mycket nöjda med upplägget.

- Både patienter och anhöriga säger sig vara mycket nöjda. Bland annat gav flera patienter uttryck för att de tyckte om själva mötesformen. De tyckte också att möten med teamet gett dem en bra bild av deras sjukdom och hur man lever med den, säger Alie Shadman.

De positiva erfarenheterna från våren har gjort att neurologimottagningen fortsatt med sina teambesök under hösten. Även 2013 kommer dessa att fortsätta. Teamets kompetens kompletteras nu med neuropsykolog.

måndag 25 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Jubileumskliniken på SU i ny skepnad!

I måndags hade vi ett seminarium istället för ordinarie ledningsgrupp. Temat var Ledarskap och medarbetarskap i konstruktiv samverkan, och utöver ledningsgruppen var alla chefer och verksamhetsutvecklare på ANS inbjudna. Det var Thomas Andersson, professor i företagsekonomi i Skövde, som höll i seminariet. Han har forskat mycket kring medarbetarskap och förbättringsarbete inom vården, men har även ett forskningsintresse inom ledarskap, organisationskultur och professioner. En av de frågorna som berördes under seminariet var vilket som är det smartaste arbetssättet då det gäller kvalitetsutveckling. Ett svar på det var att låta medarbetarskapet stå före organisation, för att organisera så att det stödjer medarbetarskapet. Han menar, utifrån sin forskning, att organisationen spelar mindre roll än vad vi vanligen tror. Medarbetarskap och ledarskap handlar om relationer och hur man skapar förtroende i den dialogen. Han ser att det finns en bra grund för förbättringsarbete och utveckling utifrån att sjukvården har mycket engagerade medarbetare.

Efter seminariet var jag på möte med en chefsreferensgrupp inom Västra Götalandsregionen för planering av chefsdagen i höst och förberedelser för nominering av årets chef.

Tisdag eftermiddag och onsdag förmiddag ägnade jag åt början på min introduktion i Branschledning Bas inom den nya VGR-IT-organisationen. Som jag redan anade så är det mycket att lära sig. På onsdag eftermiddag var jag och Börje Blomster, planeringsledare, hos HSN 12 och pratade dagkirurgi på ANS. Börje gjorde också en bra tillbakablick om dagkirurgins utveckling.

På torsdagen var ännu ett möte om Branschledning Bas. Efteråt kändes det som att jag åtminstone hade börjat greppa vad det handlar om!

Fredagen innehöll en heldags workshop om konflikthantering med alla chefer på ANS. Det handlade om hur vi ser på konflikter på arbetsplatsen och hur vi kan agera när de inträffar, men också hur vi kan arbeta förebyggande genom att få kunskap om hur konflikter kan uppstå.

Jag avslutade veckan med att vara med på återinvigningen av Jubileumskliniken (JK) på SU. Byggnaden invigdes 1943, alltså för 70 år sedan, och har nu genomgått en total modernisering och förnyelse för att kunna möta dagens krav på vårdmiljö och teknik. Jag gick elev på JK under sent 70-tal och redan då var det slitet. Därför var det fantastiskt roligt att få se hur det nu är renoverat med utgångspunkt i hur vården för patienterna ska förbättras. För 70 år sedan var det nog inte något som man tänkte, än mindre pratade om och varken patienter eller medarbetare var med i planeringen av vårdens lokaler. Det känns bra att det har ändrats och att vi nu har med båda perspektiven när vårdlokaler planeras.måndag 18 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: IT-frågor i fokus några veckor framöver

Förra veckan var en ganska lugn vecka när det gäller möten vilket innebar möjlighet att läsa in en hel del material om aktuella frågor.

På tisdagen träffade jag tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef, representanter för HSN 12 för ett första möte i år om vårdöverenskommelsen, både för uppföljning av detta året och eventuella ändringar inför 2014. Vi diskuterade också möjlighet till dagkirurgi och operationsmöjligheter för vår Gynekologiverksamhet redan i år. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass för möte om rekryteringsassessment. Jag ingår i en arbetsgrupp när det gäller assessment av sökande till tjänster som verksamhetschefer i VGR. Assessment är en metod för att pröva sökande, som ska användas som ett komplement till intervjuer.

Under torsdagen träffade jag Psykiatriteamet för dialog om inriktning för psykiatrin på ANS, bland annat med utgångspunkt i den nivåstrukturering inom psykiatrin, som beslutats av Västra Götalandsregionen. Jag hade också möte tillsammans med Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum, och Ida Wernered, utvecklingschef, med Frank Andersson som är ordförande för HSN 5, som är centrala och Västra Göteborg. Vi pratade om arbetet med förebyggande av övervikt och fetma.

På fredag förmiddag var det gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i Västra Götalandsregionen. Ämnen som togs upp var bland annat kompetensförsörjning och samverkan kring vårdproduktion. Primärvårdens presidier var också inbjudna en del av tiden för dialog om gemensamma frågor. Under eftermiddagen var jag kvar inne i stan för två möten om IS/IT. Jag är utsedd att vara med i Branschledning BAS inom den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen. Branschledningen är ansvarig för att identifiera, prioritera, samordna och finansiera IS/IT-behoven utifrån verksamhetens behov, nationella krav, regiongemensamma beslut med mera. BAS är de system som samtliga verksamheter, inte bara hälso- och sjukvården, använder. Jag ska ha ett särskilt ansvar för två områden: HR samt person, organisation och funktion, där jag ska vara verksamhets-/användarrepresentant. Detta är ett helt nytt område för mig så jag kommer att behöva ägna en hel del tid åt att sätta mig in i ämnet under kommande veckor.


måndag 11 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Morgondagens vård för äldre i Nordost

I måndags deltog jag på verksamhetschefernas möte, som bland annat handlade om beredskapsbehov för akuta sjukvårdsinsatser på ANS. Bra synpunkter kom fram under mötet som gjorde att jag reviderade två saker i tidigare beslut: att akutväskan ska låsas in på enheten, inte i receptionen och att HLR-utbildning för alla medarbetare ska ske vart tredje år. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med fokus på planering av ANS Alla under 2013, NyANS och utveckling av kvalitetsarbetet på ANS. Arbetet ska utgå från verksamheternas behov för att vi ska kunna utveckla en hög kvalitet utifrån dem vi är till för. Det blir fortsatt dialog om det de närmaste ledningsgrupperna.

Under tisdagen var jag i Hjällbo på besök hos Caritas frivilligcentral, en katolsk biståndsorganisation som finns på många platser i världen. I Hjällbo arbetar de med stöd för svenskundervisning och besök hos äldre. Jag var inbjuden för att berätta om ANS, vilka verksamheter vi har och om den nya sjukhusbyggnaden. Det var många frågor som inte handlade specifikt om ANS utan om vården som helhet, till exempel varför det är så svårt att få tid på vårdcentral, varför man skickas runt, och berättelser om hur man blivit bemött. Vi har fortfarande mycket att arbeta med i vården för att människor som behöver vård ska veta vart de kan vända sig och ska uppleva att de blir lyssnade på.

Onsdagen ägnades åt olika interna möten, APT på sjukhuskansliet och ett möte med Cajsa Malmström som arbetar för projekt UNO (Utveckling Nordost), som är ett EU-projekt. Vi diskuterade ANS eventuella medverkan i en aktivitet under höst som syftar till att sätta Angered på kartan.

Torsdag till fredag deltog jag i en workshop med titeln Hur formar vi morgondagens vård för äldre i nordöstra Göteborg? anordnad av hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg (HSN 12) och ANS styrelse. Deltagare var främst politiker men även tjänstemän från stadsdelar, primärvård, HSN 12 och ANS samt VGR:s projektledare för projektet Mest sjuka äldre. Målet för dagarna var hitta konkreta åtgärder som vi gemensamt kan göra för att förbättra vården för de äldre.

Ett intressant bidrag kom från en kvinna som driver ett företag med hemtjänst på olika språk. Hon hade startat företaget för flera år sedan efter att hennes mamma hade frågat henne ”vem som ska ta hand om dig när du blir gammal när du inte ens pratar svenska?”. De vårdtagare hon möter anser att det idag saknas information, samverkan, mötesplatser och aktiviteter. När det gäller information är det främst att det inte finns ett ställe där all information finns samlad, utan man måste leta på så många olika ställen för att hitta alla de verksamheter man kan ha behov av som äldre. Det krävs ganska mycket av den enskilda individen för att leta fram all information och för dem som inte behärskar det svenska språket så är det ännu svårare. På fredagen arbetade vi i grupper och tog fram förslag hur vi skulle vilja forma morgondagens vård för äldre i vårt område. Jag hoppas och tror att det som kom fram kan bli konkret, så att vi tillsammans kan göra att det fungerar bättre "imorgon".

fredag 8 februari 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande invigning av ny vårdbyggnad för rättspsykiatri i Angered

I tisdags var jag på invigning med tal och rundvandring på Rågården, en ny vårdbyggnad för SU:s rättspsykiatri. Det var fantastiskt fint och genomarbetat. De hade också haft delaktighet av medarbetare vid planeringen precis som vi har haft med NyANS. En av invigningstalarna var en före detta patient inom rättspsykiatrin, och det han lyfte fram var hur betydelsefull miljön och bemötandet av personalen hade varit för honom. Det var ett tal som påverkade. Vi pratar om hur vi ska arbeta för att det ska bli bra för dem vi är till för, och här kunde man se en så tydlig koppling. Ett par av talarna pratade också om att spadtaget för ANS nya sjukhusbyggnad nu var taget och att båda dessa nybyggen ligger i stadsdelen Angered. Rågården kommer att ha cirka 275 anställda, så det är en stor arbetsplats.

På onsdagen var det styrelsemöte då styrelsen godkände årsbokslutet. Styrelsen var noga med att ta till protokollet att det gjorts ett imponerande arbete av medarbetarna särskilt utifrån de förutsättningar som funnits, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

På torsdagen var Bo Andersson, ekonomichef, Ulla Fransson, personalchef och jag på VGR-controlling med störst fokus på årsbokslutet och redovisade resultat. På eftermiddagen tog jag tåget till Örebro, för att vara på plats där på fredag morgon. Där deltog jag på en heldagskonferens på temat Social hållbarhet och jämlik hälsa arrangerad av Örebro läns landsting tillsammans med kommuner, bildningsförbund, länsstyrelse och Universitet. De ville kraftsamla kring ett socialt hållbart och jämlikt län. Utgångspunkten var länets folkhälsoplan. Jag var inbjuden för att på en workshop ge exempel på hur ANS arbetar utifrån begreppet jämlik hälso- och sjukvård. På samma workshop deltog en läkare som arbetade i ett projekt tillsammans med en moske i Örebro, med temat Mosken som arena för dialog kring hälsosamma levnadsvanor. De hade föreläsningar i moskén utifrån olika hälsoteman och hade bland annat tagit fram broschyren Må bra under Ramadan, fakta och goda råd. Det var jätteintressant att höra och eventuellt kommer vi att kunna använda materialet i vårt arbete på ANS.