måndag 18 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stockholmsbesök med hälsa i fokus

Förra veckan bestod av många möten utanför ANS. På måndagen var jag bland annat på planeringsmöte för VGR:s uppföljningsdag.

På tisdag morgon åkte jag med 6-tåget till Stockholm för presidiemöte och årsmöte för HFS-nätverket (Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer). Syftet med nätverket är att arbeta hälsofrämjande gentemot patienter, befolkning och personal, och att stödja varandra i det arbetet. Aktuellt fokus är bland annat hälsofrämjande vårdmöten, fysisk aktivitet, rökfrihet och hälsosam mat. Det görs mycket bra arbete på olika ställen i Sverige inom området - gå gärna in på hemsidan och läs och få idéer. Jag blev invald i presidieutskottet under ett år. Presidieutskottet är en liten grupp som bland annat planerar mötesplatser och har kontakt med myndigheter för att påverka i olika frågor.

I onsdags hölls VGR:s uppföljningsdag för politiska presidier och förvaltningschefer. Dagen innehöll en tillbakablick på 2012 men nytt för i år var att en stor del av dagen ägnades åt workshops med olika teman. Ett tema var mångfald och jag hade i uppdrag att tillsammans med Håkan Linnarsson från HSN 12 och Jan Terneby från Rättighetskommitténs kansli ge input i diskussionen utifrån våra olika perspektiv. Två perspektiv belystes: mångfald utifrån anställning av medarbetare med funktionsnedsättning, och individ/grupp/etnicitet bland patienter. Det var intressant med de diskussioner som uppkom utifrån mångfaldsarbete och prioriteringar.

Under torsdagen var jag åter på ANS och hade möten med medarbetare och en intervju om läkarförsörjning i VGR tillsammans med Ulla Fransson, personalchef.

Hela fredagen var jag på PRIO-dialog. PRIO står för "psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016". Det var representanter från sjukhus, primärvård, Göteborgs stad, fyra kranskommuner och brukarorganisation, samt representanter från SKL och Socialdepartementet. Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet, var med som deltagare i LGS temagrupp psykiatri, och jag var med som LGS representant. Diskussionerna under dagen handlade om hur vi arbetar i Stor-Göteborg för att förbättra den psykiatriska vården utifrån patient/brukarperspektiv, kopplat till den satsning som görs från nationellt håll under åren 2012-2016.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar