tisdag 26 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Inspirerande besök på dagkirurgen Mölndals sjukhus

Förra måndagen började med telefonmöte om övergången till Melior-journal. Det är mycket som ska planeras, bland annat alla tekniska delar. Eftersom ANS planerar att dela server som Frölunda Specialistsjukhus (FSS) ska ytterligare en riskanalys göras tillsammans med VGR-IT och FSS. På eftermiddagen var det ledningsgrupp som bland annat handlade om resultatet för februari som visar att vi har en fortsatt hög tillgänglighet till nybesök. Vi ligger minus på antal besök och plus ekonomiskt jämfört med budget. Antal anställda har ökat med nio personer sedan årsskiftet och vi är nu 181 anställda. ANS har i verksamhetsplan 2013 ett mål om att minska andelen uteblivna besök. Därför var det roligt att höra Monica Lohm, administrativ chef, redovisa att antalet uteblivanden på Gynekologimottagningen har minskat för de patienter som fått möjlighet att själva vara med och bestämma tid för nybesök. Arbetssättet fortsätter nu med återbesök på Gynekologimottagningen och kommer också att utökas till BUSC. Mötet innehöll också en punkt om utvecklingen av psykiatriverksamheten vid ANS.

På tisdag förmiddag var jag, tillsammans med ANS ordförande och vice ordförande, på HSN 12:s nämndmöte och berättade om förra årets verksamhet vid ANS. Vi fick mycket positiv feedback på det som gjorts av medarbetarna under förra året vilket gjorde oss mycket stolta. Detta är något vi alla ska ta åt oss av eftersom det är ett gemensamt arbete som har gjorts! Efter besöket hos HSN12 var det dags för FSG med bland annat aktuella arbetsmiljöfrågor. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där vi fick rapport om att arbetet på byggplatsen löper på bra, och enligt plan.

På onsdagen var jag tillsammans med styrelsen på studiebesök på dagkirurgiska enheten på Mölndals sjukhus. Det var jätteintressant och de medarbetare vi mötte där pratade så positivt och engagerat och med en sådan stolthet om sin verksamhet. De berättade bland annat om hur de följer upp patienternas upplevelse av vården där, och vikten av att arbeta med hela flödet, för att använda alla resurser på bästa sätt. Besöket gav mig mycket att tänka på, och en positiv förväntan inför uppstarten av dagkirurgi i vårt nya sjukhus. På styrelsemötet på eftermiddagen tog styrelsen beslut om att skriva till regionstyrelsen och begära att ANS ska få vara kontantfritt. Vi har ju inte hanterat kontanter på en och en halv månad av arbetsmiljöskäl, och vill gärna fortsätta med det.

Torsdag innehöll bland annat möte med HSN 12 för uppföljning av vårdöverenskommelsen för 2013 och en del annat aktuellt. Jag hade också en del interna möten på ANS.

Fredagen började med chefsmöte på ANS och sedan åkte jag till Frölunda Specialistsjukhus för möte med Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, och Ann Stokland som är sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus. Dessa tre sjukhus är, tillsammans med Alingsås sjukhus, de fyra fristående sjukhusen, och har en del gemensamma frågor att prata om. Det blev en trevlig avslutning på veckan.

måndag 18 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stockholmsbesök med hälsa i fokus

Förra veckan bestod av många möten utanför ANS. På måndagen var jag bland annat på planeringsmöte för VGR:s uppföljningsdag.

På tisdag morgon åkte jag med 6-tåget till Stockholm för presidiemöte och årsmöte för HFS-nätverket (Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisationer). Syftet med nätverket är att arbeta hälsofrämjande gentemot patienter, befolkning och personal, och att stödja varandra i det arbetet. Aktuellt fokus är bland annat hälsofrämjande vårdmöten, fysisk aktivitet, rökfrihet och hälsosam mat. Det görs mycket bra arbete på olika ställen i Sverige inom området - gå gärna in på hemsidan och läs och få idéer. Jag blev invald i presidieutskottet under ett år. Presidieutskottet är en liten grupp som bland annat planerar mötesplatser och har kontakt med myndigheter för att påverka i olika frågor.

I onsdags hölls VGR:s uppföljningsdag för politiska presidier och förvaltningschefer. Dagen innehöll en tillbakablick på 2012 men nytt för i år var att en stor del av dagen ägnades åt workshops med olika teman. Ett tema var mångfald och jag hade i uppdrag att tillsammans med Håkan Linnarsson från HSN 12 och Jan Terneby från Rättighetskommitténs kansli ge input i diskussionen utifrån våra olika perspektiv. Två perspektiv belystes: mångfald utifrån anställning av medarbetare med funktionsnedsättning, och individ/grupp/etnicitet bland patienter. Det var intressant med de diskussioner som uppkom utifrån mångfaldsarbete och prioriteringar.

Under torsdagen var jag åter på ANS och hade möten med medarbetare och en intervju om läkarförsörjning i VGR tillsammans med Ulla Fransson, personalchef.

Hela fredagen var jag på PRIO-dialog. PRIO står för "psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016". Det var representanter från sjukhus, primärvård, Göteborgs stad, fyra kranskommuner och brukarorganisation, samt representanter från SKL och Socialdepartementet. Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet, var med som deltagare i LGS temagrupp psykiatri, och jag var med som LGS representant. Diskussionerna under dagen handlade om hur vi arbetar i Stor-Göteborg för att förbättra den psykiatriska vården utifrån patient/brukarperspektiv, kopplat till den satsning som görs från nationellt håll under åren 2012-2016.


måndag 11 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Ny kommunikationschef på plats!

I måndags började vår nya kommunikationschef, Johanna Steier och jag började därför veckan med samtal och introduktion tillsammans med Johanna. Efter lunch hade vi ledningsgrupp där vi bland annat tog beslut om uppdelning i ledningsgruppen när det gäller ansvar för de utvecklingsområden som ingår i utvecklingsstrategin. Exempel på områden är mobil vård och hälsotjänster, livskvalitetsmätningar, invånardialog och kompetensplan.

Under tisdagen hade jag en del interna möten och ett möte med projektledaren för UNO, Utveckling Nordost. Även Elin Johansson, verksamhetsutvecklare folkhälsa, och Johanna var med på mötet som handlade om en Angeredsgemensam aktivitet som vi eventuellt ska delta i under augusti. För ANS del blir det i så fall utifrån ett folkhälsoperspektiv.

I onsdags förmiddag deltog jag i SKL-konferensen Vård på lika villkor som hade ett seminarium i Göteborg. Jag beskrev hur vi på ANS arbetar för att åstadkomma en mer jämlik vård. Under eftermiddagen var jag med på två olika verksamheters APT och deltog också i avtackningen av Goce Mitrevski som nu slutar som systemadministratör på ANS och börjar på VGR-IT.

På torsdag förmiddag var jag på de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens där vi bland annat fick höra förslag till ny patienlag. Ordförande för arbetet Johan Assarsson, tidigare regiondirektör i VGR, deltog också i mötet. Syftet med den nya patientlagen är att stärka patientens ställning. Arbetsgruppen har under arbetets gång gjort många studiebesök, bland annat på ANS. På mötet presenterades också handlingsplanen inom Västra Götalandsregionen när det gäller Öppna jämförelser. Vi fick höra en redogörelse för vilka områden som prioriteras för att uppnå bättre resultat i specifika behandlingar och för specifika patientgrupper, bland annat när det handlar om cancervården. På eftermiddagen var Bosse Andersson, ekonomichef, och Ulla Fransson, personalchef, och jag på controllingmöte med Västra Götalandsregionens revisorer. Mötet handlade om hur vi ligger till med verksamhet, medarbetare och ekonomi efter årets två första månader. ANS ligger bra till i de siffror vi hittills sett.

Fredag morgon hade vi presidiemöte inne i Göteborg, och sedan var jag med en stund på en arbetsdag med personalavdelningen och fackliga företrädare på ANS. Temat var arbetsmiljö med särskilt fokus på arbetsskador och tillbud. Vi diskuterade hur vi kan arbeta för att göra medarbetare mer medvetna om vad det innebär och varför det är så viktigt att anmäla. Anmälningarna ligger ju bland annat till grund för planering av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Jag avslutade veckan med att jag på kvällen var och lyssnade på Anna Mannheimer som pratade om kvinnor och män, utifrån att det var internationella kvinnodagen. Kvällen innehåll mycket skratt, men med en hel del allvar bakom.

måndag 4 mars 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Kunden i fokus

Förra veckan började med möte på Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Socialmedicin. Jag, Ann Ekberg-Jansson, forskningschef och Ida Wernered, utvecklingschef, träffade Henry Ascher och Vanja Ranjbar för att diskutera den samverkan vi nu har påbörjat. Både Vanja och Henry har en del av sin arbetstid på ANS för att utveckla våra gemensamma forskningsområden. Sedan fortsatte jag till Gullbergsvass för möte med en av de objektledare som jag samarbetar med inom Branschledning Bas i den nya IT-organisationen i VGR.

På tisdag morgon var det telefonmöte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför koncernledningsmötet senare i veckan. Mitt på dagen åkte jag och Bo Andersson, ekonomichef, till Vänersborg för att vara med på avtackning av Mats Friberg, ekonomidirektör i VGR.

Onsdagen ägnade jag åt en del interna möten och telefonmöte inför branschledningen på fredagen. Jag hade också ett möte med tjänstemännen i HSN 12 för uppföljning av året och planering inför 2014.

Torsdag och fredag var jag på Nya Varvet för andra kursomgången i min pågående utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Fokus denna gång var på kund, vem som är våra kunder inom vården och hur vi kan arbeta med dem. Det var två riktigt intressanta dagar. Vi började också med förberedelser inför det projekt som ska genomföras under utbildningen.

Under fredag förmiddag fick jag smita från utbildningen en stund för möte med Branschledning Bas. Det var genomgång av många aktuella frågor och prioritering av aktuella projekt. Mitt uppdrag är att representera verksamhetsbehovet för hälso- och sjukvården i VGR och ansvara som objektägare för utvecklingen av de IT-system vi behöver inom HR och POF - personal, organisation och funktion. Detta är de system som alla i VGR använder oavsett uppdrag, till exempel KIV. Det var ett intensivt möte och mycket att försöka förstå. Dagen avslutades på Nya Varvet på utbildningen.