onsdag 12 december 2012

Sjukhusdirektörens vecka: stort tack till alla medarbetare för året som gått

Förra måndagen började med möte på Sahlgrenska Akademin om forskningssamarbete, tillsammans med Ann Ekberg-Jansson, forskningschef. Därefter hade jag möte med ANS styrelseordförande Endrick Schubert och sedan uppföljningsmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg (HSN12) om den målrelaterade ersättningen för 2012 enligt vårdöverenskommelsen. ANS har goda resultat inom de flesta områden gällande målrelaterad ersättning trots vakanshållning av tjänster och senarelagd inflyttning i lokalerna i våras. Tyvärr finns det vissa mätetal där vi ännu inte har uppnått de mål som krävs för att vi ska få ersättning för dem. Vi kommer att ha en sista avstämning före jul.

På tisdagen var det stabsmöte och APT på sjukhuskansliet med redovisning av medarbetarenkäten, både för hela ANS och för sjukhuskansliet. Vi hade också två intervjuer med sökande till tjänsten som kommunikationschef. Vi har fått 59 ansökningar, och många intressanta sökande vilket innebär att det kommer att bli svårt att välja – men det är ju å andra sidan ett positivt problem.

På onsdagen var jag och de flesta andra på ANS på Hotell 11 på årets sista ANS Alla. Många var också kvar och åt julmat tillsammans, vilket var trevligt. Jag vill gärna upprepa det jag sa om att jag vill framföra ett stort TACK till er alla för året som gått och ser fram emot nästa år tillsammans med er. Jag hoppas att ni, precis som jag, känner stolthet och glädje över det ni gör på ANS och att ni ser nyttan för dem ni möter.

Torsdag och fredag hade jag semester och tillbringade en trevlig långhelg med mycket promenerande i ett julskyltat London. Resan blev dock lite längre än tänkt. Vi skulle ha kommit hem söndag kväll, men blev försenade till måndag kväll på grund av problem med ett däck på flygplanet. Så det blev en extra semesterdag som tillbringades på Heathrows flygplats och på ett hotell vid flygplatsen. Det var ändå intressant att se hur starkt deras säkerhetstänkande är.

måndag 3 december 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av det första spadtaget för det nya sjukhuset

I måndags förmiddag deltog jag i ett seminarie med arkitektfirman Sweco som handlade om vårdens lokaler, där en arkitekt som forskar på området delgav sina forskningsresultat. Det var ett mycket intressant föredrag som handlade om betydelsen av att utgå från de patienter som ska vårdas på sjukhuset och naturens betydelse för läkning. Eftersom vi i planeringen av NyANS har utgått från patientflödet och använt oss av medborgardialog för att inkludera tänkta patienter och invånare kände jag mig efter mötet stärkt i att vår planering är rätt. Efter lunch var det ledningsgrupp där vi fick en redovisning av resultatet från medarbetarenkäten från Hälsan & Arbetslivet, främst på ett sjukhusövergripande plan. Resultatet ska nu redovisas på samtliga verksamheters APT, både med fokus på hur det ser ut på sjukhuset som helhet och på aktuell arbetsplats. Efter detta ska vi ta ställning till hur vi ska använda resultatet.

På tisdagen var det möte med styrgruppen för NyANS. Mötet handlade om hur byggprocessen ser ut framöver och planering av det första spadtaget som ska ske i januari. På eftermiddagen var jag Vuxenspecialistcentrum och presenterade förslaget till organisation av ANS 2015.

Onsdagens LGS, Ledningsgrupp för samverkan i stor Göteborg, handlade om den satsning som nu görs på de mest sjuka äldre, både nationellt och inom Västra Götalandsregionen, och hur de statliga pengarna kan användas på bästa sätt i vårt område. Det är viktigt att insatserna utgår från dem vi är till för och från det arbete som redan pågår så att det blir en förstärkning av det.

Torsdagen innehåll ett presidiemöte och därefter controllingmöte med regionkansliet med uppföljning av oktober månads resultat och vårdöverenskommelsen 2013-2014. På eftermiddagen blev jag intervjuad för tidningen Trädgårdsgärdesnytt, en lokal områdestidning som har följt ANS utveckling genom intervjuer med olika personer under flera år.

På fredagen åkte jag till Stockholm för att på lördagen presentera ANS arbete med jämlik hälsa på en Socialdemokratisk konferens.

måndag 26 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: många möjligheter till samarbete för att förbättra vården i Nordost

Förra måndagen var det planerat ett möte mellan Smärtcentrum, primärvården och hemsjukvården med syfte att utifrån vårdöverenskommelsen diskutera samarbete med hemsjukvården gällande palliativ vård. Tyvärr kom inga representanter för hemsjukvården, men däremot representanter både från den offentliga och den privata primärvården. Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum, och jag tog därför tillfället i akt att diskutera kompetensutveckling av läkare och sjuksköterskor i primärvården inom områden som till exempel smärtlindring, lungmedicin och kardiologi.


Jag hade också möte med Åsa Lind, primärvården, Babbs Edberg, SDF Angered och Carina Helgesson, SDF Östra Göteborg. Mötet handlade om hur vi gemensamt kan stärka arbetet i NOSAM för Angered och Östra Göteborg. Vi diskuterade möjligheten att finansiera en gemensam processamordnare för båda NOSAM, då det är svårt för våra respektive representanter att hinna med att förbereda och genomföra arbetet i NOSAM på ett bra sätt, då de också är chefer i organisationerna. Vi tog fram ett förslag som vi nu ska ha dialog om internt och med våra övriga samarbetsparter i NOSAM.

På tisdagen var det stabsmöte och därefter gemensamt presidiemöte mellan HSN 12 och ANS. Mötet handlade framför allt om NyANS och planeringen av ett gemensamt seminarie nästa år om hur vi kan förbättra vården och omsorgen för äldre i Nordost. På eftermiddagen tog jag tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen och Freja Bramsen, informationschef, emot ett studiebesök från Transkulturellt centrum i Stockholm. De hade hört talas om ANS i olika sammanhang och var intresserade av att veta mer om ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter. Dagen avslutades med FSG (Förvaltningssamverkansgrupp), där vi bland annat tog upp förslaget till organisation 2015 och hälsodiplomeringen av ANS.

Onsdag förmiddag ägnade jag åt planering av intervjuer med sökande till tjänsten som kommunikationschef. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om resultatet från en utförd medievaneundersökning i Nordost och NyANS.

På torsdag morgon hade jag möte med en utomstående person som agerade ”bollplank” för att diskutera frågor gällande byggprojekt. Under eftermiddagen föreläste jag på kursen "Att knäcka den svenska koden" som är en utbildning för läkare som är utbildade i andra länder, och handlar om hur den svenska sjukvården är uppbyggd och organiserad. Mitt ämne var det mångkulturella sjukhuset.

På fredagen hade jag tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, möte med representanter för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Vi diskuterade utvecklingen av det gemensamma arbetet när det gäller barn i Nordost som har behov av specialistsjukvård. Fokus var barn med diabetes och gastroenterologiska sjukdomar samt kompetensförsörjning för bland annat ST-läkare. Det var ett positivt möte och vi bestämde att det skulle resultera i ett konkret arbete under första halvåret 2013. Därefter hade jag möte med Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet och tf verksamhetschef för Smärtcentrum för avstämning om de båda verksamheterna. Veckan avslutades med möte med Freja Bramsen, informationschef, och en konsult om resultatet av den workshop som hölls den 5 november med representanter för befolkning, vårdgrannar och beställare. Temat var hur vi kan fortsätta utvecklingen av vården i Nordost och prioritering av de viktigaste områdena. Jag gick från ANS med en positiv känsla från det mötet.

måndag 19 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: utsmyckningen av nya sjukhuset planeras

Förra veckan började med presidiemöte på Norra Hamngatan i Göteborg. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade om:

  • Underlag till ett gemensamt arbete med alla sjukhus inför revidering av Krav- och Kvalitetsboken 2014, även kallad KoK-boken. Det är den som styr beställning av den primärvård som ingår i VGPV.  
  • ANS blir Hälsodiplomerade 12/12-12. Hälsodiplomering innebär att det görs en genomgång av arbetsmiljö- och personalarbetet. Genomgången innehåller en nulägesdel med policys, riktlinjer och hur vi arbetar idag och en handlingsplan inför 2013. Fackliga representanter har deltagit hela tiden i arbetet.
  • Utredning om beredskapsnivån för akuta sjukvårdsinsatser inom ANS, till exempel om en patient blir akut sjuk i ett väntrum. Ledningsgruppen diskuterade ett förslag och ska ta upp ärendet igen för beslut.
  • ANS måste ha ett beslutat miljöledningssystem innan årets slut. Inför 2013 behöver vi också ta fram prioriterade områden/åtgärder inom miljöområdet, som är realistiska och genomförbara. 
På tisdagen hade jag möte med konstjuryn för utsmyckning av den nya sjukhusbyggnaden. Det är ett spännande men svårt uppdrag eftersom konst och utsmyckning ju är väldigt personligt.

Under onsdagen deltog jag i Rehab-teamets APT och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag tog också, tillsammans med Lars Gelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsverksamheterna, emot ett studiebesök av Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter under åren 2006-2012. Thomas är fortfarande mycket engagerad i arbetet med mänskliga rättigheter. Han hade hört talas om ANS i flera sammanhang, och var nyfiken på ANS uppdrag och verksamhet.

Dagen efter besökte jag Smärtcentrum och informerade om förslaget till organisation 2015. Jag hade också möte med Ida Wernered, utvecklingschef och Ann Ekberg-Jansson, forskningschef, om forskning och utvecklingsfrågor på ANS. På fredag förmiddag hade jag möte med representanter för NCC, som är de som ska bygga det nya sjukhuset, tillsammans med Gunnemar Olsson, projektledare för Västfastigheter. Det var ett positivt möte där NCC uttryckte att de var intresserade av den verksamheten som de ska bygga för. En av dem uttryckte att det är viktigt att den som sätter upp gipsplattor på väggarna ska veta att det inte bara är gipsplattor utan en del av ett sjukhus. Detta kändes mycket bra eftersom det för oss är ett verksamhetsutvecklingsprojekt i första hand. På eftermiddagen var jag på Röhsska museet, på ett seminarium som hette Almedalen. Jag var inbjuden att delta i ett panelsamtal om hur det är att anordna seminarium eller andra aktiviteter i Almedalen på Gotland. Seminariet avslutades med mingel. 

Hälsningar Marina


Bättre kommunikation mål i Nordost
Från vänster: Lovisa Rohde, kommunikationsstrateg Östra Göteborg, Lina Lundqvist, kommunikationsstrateg Angered, Freja Bramsen, informationschef Angereds Närsjukhus och Cajsa Malmström, kommunikatör Utveckling Nordost AB.

Fyra kommunikatörer i nordöstra Göteborg har gått samman för att lära av varandra och förbättra sitt kommunikationsarbete i det mångkulturella upptagningsområdet. Men en kartläggning av områdets medievanor visar att värdet av alternativa informationskanaler varken ska överdrivas eller ignoreras.

De fyra kommunikatörerna är verksamma inom stadsdelsförvaltningarna, det lokala sjukhuset och i ett stadsutvecklingsprojekt i nordöstra Göteborg. Men trots att de har olika arbetsgivare är det mer som förenar än särskiljer dem i deras yrkesverksamma roll i Nordost. Grunden för deras gemensamma nätverk är befolkningen i området och  målet om att bli bättre på nå ut till dem.

Nordost är ett område med höga krav på kommunikationsarbete eftersom en stor del av invånarna är utlandsfödda och har annat modersmål än svenska. Under 2012 har kommunikatörerna främst satsat på att utveckla kunskaper inom interkulturell kommunikation och alternativa metoder för att nå ut till lokalbefolkningen.

Under våren utfördes en gemensam medievaneundersökning i Angered och Östra Göteborg. Undersökningens syfte var dels att få en bild av lokalbefolkningens medievanor, dels att ta reda på kännedomen om Angereds Närsjukhus och Utveckling Nordost AB och deras förbättringsarbeten.

I undersökningen intervjuades nära 1 000 personer i åldrarna 15 till 82 år på åtta olika platser i nordöstra Göteborg. Resultatet från undersökningens del om medievanor visade något överraskande, i ljuset av dagens stora medieutbud, att en stor andel (76 procent) läser den tryckta upplagan av tidningen Metro regelbundet. Därefter följer svenskspråkiga morgon-, kvälls- och lokaltidningar.

På frågan hur man önskade att få ta del av samhällsinformation svarade lite drygt hälften att de ville få brev hem till hushållet. Omkring 40 procent ville få informationen via Internet och cirka 30 procent via annons i tidning. Den mest besökta sidan på Internet bland de tillfrågade var Facebook (54 procent) åtföljt av YouTube (31 procent) och Blocket (13 procent).

46 procent av de intervjuade invånarna i Östra Göteborg besöker regelbundet ett bibliotek – en högre siffra än i Angered (37 procent). Invånare som levt i Sverige under en kortare tid än fem år besöker bibliotek något oftare än de som bott här längre. Endast nio procent uppger att de besöker medborgarkontoret regelbundet.

En försiktig tolkning av medievaneundersökningen visar att spridningen beträffande var invånarna hämtar sin samhälls- och omvärldsinformation är mindre än man lätt kan föreställa sig - mot bakgrund av de många olika språk och kulturer som samsas inom Nordost. Men verkligheten är som alltid mer komplex och det finns inget entydigt svar på vilka vägar fram till medborgarna som fungerar bäst.

Henrik Thörling, Angereds Närsjukhus

onsdag 14 november 2012

Test avslöjar KOL i tid

Idag är det internationella KOL-dagen. Vi vet att KOL är utbrett i vårt upptagningsområde och att många går utan diagnos. Bara i Västsverige visar beräkningar att det borde finnas 120 000 KOL patienter, men i vården känner vi bara till dryga 20 000 av dessa.

Samtidigt betyder tidig upptäckt allt för att kunna behandla denna sjukdom. Därför erbjöd vi i dag på Angereds Närsjukhus tillsammans med vårdcentraler i området allmänheten möjligheten att ta tester.

I Angered Centrum tog 150 personer chansen. På plats fanns sjuksköterskor, läkare och personer som höll reda på kön.

Kul också att GP uppmärksammade vårt debattinlägg i morse. Läs det här


Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

Sjukhusdirektörens vecka: Forskning och utveckling på ANS!

Veckan började med studiebesök från landstingspolitiker i Stockholm som var intresserade av att höra hur ANS arbetar med den ojämlika hälsan. På eftermiddagen hade ANS anordnat en workshop med tema hur ANS kan utveckla sjukvården i Nordost och ge bästa möjliga vård till dem vi är till för. Det var cirka 20 invånare, politiker och vårdgrannar som deltog. Det blev en intressant dialog och det kom fram tänkvärda förslag till förbättringar av vården i området. Jag fick med mig känslan av att ANS är på rätt väg med fokus på hälsofrämjande aktiviteter, samverkan och vikten av bra möten.


På tisdagen var det stabsmöte och APT på sjukhuskansliet.

Veckans höjdpunkt inföll på onsdagen med ANS Alla. Det var fantastiskt roligt att så många ANS:are möttes med fokus på forskning och utveckling. Det görs mer än vad vi tror och vet inom ANS. Jag känner en stor stolthet över de medarbetare som deltog och berättade om olika utvecklings- och forskningsprojekt. Jag fastnade för Peter Lönnroths ord: ”Vi är bra men vi ska bli ännu bättre!”

På torsdagen deltog jag i de Medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Vi fick bland annat se en presentation av Vårdaktörsportalen som kommer att fungera som ett kunskapsstöd för alla som arbetar inom vården genom att samla nationella, regionala och så småningom även lokala medicinska riktlinjer på ett ställe. Portalen kommer att kunna nås via webben, via mobil och via surfplattor. Gå gärna in och titta redan nu: http://vap.vgregion.se/

Vi fick också en kort information om utvecklingen av smärtvården för patienter med långvarig, icke-cancer beroende, smärta inom Västra Götalandsregionen. I det arbetet har flera medarbetare från Smärtcentrum deltagit. Vi fick också höra en presentation om statens vård- och omsorgsutredning Gör det enklare (SOU2012:33). Ledstjärnorna i arbetet har varit Hälsofrämjande och förebyggande, Jämlik hälsa, vård och omsorg samt Medborgarperspektiv. Utredningen föreslår betydligt färre statliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fredagen började med personalinformation för alla chefer på ANS. Det handlade bland annat om nyheter i AB och hur vi hanterar budget och inköp. Vi diskuterade också informationssäkerhet om hur vi hanterar misstänkt dataintrång och misstänkt missbruk av internetåtkomst. Vi har skärpt våra rutiner inom området och utgår från de instruktioner som gäller inom Västra Götalandsregionen. Jag avslutade veckan med att läsa Kvalitetsmagasinet och hittade då en artikel på fem sidor om projektet Ta med en vän. Roligt!

onsdag 7 november 2012

Fokus på forskning

Idag har vi avsatt hela dagen på Angereds Närsjukhus för frågor som rör forskning & utveckling. Medarbetare från samtliga verksamheter har under dagen presenterat projekt inom FoU. Allt från checklistor för nyanställda som gjorts bättre till mer renodlade forskningsprojekt. Just nu lyssnar vi på satsningar på mobil vård, ett av flera områden där det pågår mycket på Angereds Närsjukhus. Ett sådant exempel är vårt mobila KOL-team där utvärderingar av patienternas upplevelser visar på mycket goda resultat.

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

tisdag 6 november 2012

Sjukhusdirektörens vecka: möte om hälsoskola för kvinnor med Alexandra Charles


Hej!

På förra måndagens ledningsgrupp diskuterade vi bland annat ett förslag till organisation av Angereds Närsjukhus 2015. Syftet med förslaget är att använda tillgängliga resurser på bästa sätt för att få en helhetssyn på ANS som en gemensam resurs för invånare och patienter. Eftersom ANS kommer att växa successivt fram till 2015 är det bra att redan nu börja fundera på hur organisationen ska se ut när vi flyttar in i det nya sjukhuset och alla verksamheter är på plats.

Tisdagen ägnades mest åt interna möten och planering, liksom en stor del av onsdagen. På eftermiddagen deltog jag i Admin enhetens APT för att presentera förslaget till ny organisation.

Psykiatriteamet, som jag är verksamhetschef för, hade en heldags planeringsdag på torsdagen. Diskussionerna utgick från ANS bakgrund och uppdrag för att sedan fokusera på psykiatriteamets uppdrag och verksamhetsutveckling.

På fredagen deltog jag i ett lunchmöte på Eriksbergs vårdcentral. Där träffade jag Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonersklubben, en av landets största kvinnoföreningar, för att prata om vårt gemensamma EU-projekt med hälsoskola för utlandsfödda kvinnor.

Hälsningar Marina


fredag 26 oktober 2012

Angereds Närsjukhus på Hälsomässan

Så blev det åter dags för en ny upplaga av Hälsomässa i Angereds centrum arrangerad av Hälsoteket. Förutom att informera om våra verksamheter och pågående hälsoprojekt, uppmärksammade vi även i år kommande World Stroke Day den 29 oktober.

Chopy Hanar, administratör, och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare, delade ut information och besvarade frågor vid Angereds Närsjukhus monter under fredagens hälsomässa.

Montrarna, alla på temat hälsa, med utställare blev ett annorlunda inslag i centrummiljön för Angeredsborna.

tisdag 23 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: gestaltningen av det nya sjukhuset börjar ta form


Hej!

Förra veckan började med möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare från Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg (HSN 12), för att planera ett gemensamt politikermöte i början av nästa år. Eftermiddagens ledningsgrupp handlade bland annat om hur ANS ska arbeta med genomlysningar framöver, patient- och medarbetarenkät och upplägget av ANS alla under 2013.

Under tisdagen avslutade jag arbetet med verksamhetsplan för Smärtcentrum och Psykiatriteamet och hann även med en del annat planeringsarbete.

På onsdagen var det möte med juryn för gestaltningsuppdrag för NyANS, där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår från ANS. Dessutom ingår representanter från Västfastigheter och konstenheten i Västra Götalandsregionen samt inredningsarkitekt. Gestaltningsuppdraget handlar om utsmyckningar av olika slag, bland annat konst. Denna gång var temat mönster, som kommer att finnas på olika platser i byggnaden, till exempel bakom receptionsdisk och på frostade glasrutor. På kvällen var det gratifikationsmiddag på Börsen för medarbetare som har arbetat inom Västra Götalandsregionen i 25 år. En trevlig och lite högtidlig tillställning.

Torsdagen innehåll två presidiemöten, både ett gemensamt presidiemöte med HSN 12 och ett med ANS egna presidium.

På fredagen hade jag möte med Karin Sandberg, logistiker samt Bodil Malmqvist, verksamhetsutvecklare och Lena Rosell, tf verksamhetschef på Smärtcentrum om produktions- och kapacitetsplanering. Detta är ett verktyg för att planera verksamheten på ett bra sätt som ska introduceras inom alla verksamheter både inom ANS och Västra Götalandsregionen.


Hälsningar Marina

måndag 15 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: mingel med utmanande poängpromenad


Hej!


Förra veckan inleddes med ett möte med Anna Springfors från Sahlgrenska International Care. Hon presenterade ett pågående projekt med utveckling av sjukvårdsfrågor i Indien och var intresserad av ANS uppdrag och vilken kompetens som finns här inför ett eventuellt samarbete i framtiden. Efter lunch var det mingel med Rehab-teamet som var väldigt trevligt anordnat med poängpromenad om musker och träning med mera. Det var en del svåra frågor så jag tror inte att det var jag som vann! Dagen avslutades med möte med referensgruppen för den planerade chefsdagen i VGR den 25 oktober. Vi diskuterade urval för utmärkelsen Årets chef som kommer att presenteras då.

På tisdag förmiddag hade vi stabsmöte och APT på sjukhuskansliet. Efter lunch åkte jag till Gullbergsvass för att bli intervjuad av en konsult som arbetar med ett regionuppdrag om samordning av rekryteringsprocesser för verksamhetschefer i VGR.

På introduktionsdagen för nyanställda på onsdagen deltog jag på morgonen och presenterade ANS bakgrund, uppdrag, verksamheter och hälsofrämjande arbete. Resten av dagen var det möte med LGS – Ledningsgruppen för Samverkan i Göteborgsområdet. De fyra temagrupperna – Barn och unga, Äldre, Psykiatri och Mitt i livet – presenterade aktuella frågor. Som exempel har temagrupp Psykiatri tagit fram en lokal riktlinje för samverkan kring gravida kvinnor med missbruk.

På torsdagen träffade jag Lena Rosell för överrapportering inför att hon den 15 oktober tar över som verksamhetschef för Smärtcentrum under sex månader. Vi hade också möte med revisor från VGR där vi utöver aktuella uppföljningar också planerade för när ANS presidium ska träffa revisionsenheten den 7 november.

Veckan avslutades med en heldag med Smärtcentrum för att planera 2013 års mål och aktiviteter.

Hälsningar Marina

tisdag 9 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka började med studiebesök från David Lega


Hej!

Förra veckan började med studiebesök från David Lega, kommunalråd för Kristdemokraterna som besökte ANS tillsammans med politiker från Jönköping. Ledningsgruppen på eftermiddagen handlade bland annat om långväntare, det vill säga patienter som har väntat mer än 90 dagar på första besöket. ANS har haft ett 20‑tal sådana patienter på kö både i sommar och nu i september. Vi måste komma till rätta med detta och utreda om orsaken är felregistreringar eller brister i vår remisshantering. Vi hade också besök av representanter från kommittén för rättighetsfrågors kansli som berättade om rättighetsbaserat arbete inom VGR. Det finns ett förslag om att ANS ska vara en av tre pilotverksamheter inom området rättighetsbaserat arbetssätt.

På tisdag eftermiddag gjorde jag ett verksamhetsbesök på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden. Det var som alltid väldigt roligt och intressant att vara med och möta både medarbetare och patienter.

I onsdags var jag på ett möte om lokalt folkhälsoarbete i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg tillsammans med Elin Johansson, vår nya verksamhetsutvecklare med inriktning hälsa. Efter lunch hade jag möte tillsammans med sjukhusdirektörerna för Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus inför koncernledningen dagen efter.

Torsdag förmiddag ägnade jag bland annat åt att vara med på APT med Smärtcentrum och på eftermiddagen var E-handelsprojektets styrgrupp här och träffade representanter från ANS och Frölunda Specialistsjukhus. Vi fick aktuell information om projektet och information om hur det fortsatta arbetet och den fortsatta organisationen kommer att se ut när projektet övergår till Regionservice från årsskiftet.

På fredagen hade vi gemensamt presidiemöte med alla sjukhuspresidier i VGR. Mötet handlade om nuläge gällande ekonomisk obalans, vårdöverenskommelserna inför 2013 och hur vi kan samarbeta för att använda VGR:s resurser på bästa sätt.

Hälsningar Marina

tisdag 2 oktober 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Fortsatt planering för NyANSFörra veckan tillbringade jag en del tid på Smärtcentrum då jag för tillfället är deras närmsta chef.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Vi diskuterade bland annat hur vi bäst kan planera den oinredda ytan i huset så att den lätt kan tas i bruk den dagen det finns ekonomi till att använda den. Vi tog också upp frågan om parkering för personal och besökare under byggtiden. Projektledare Gunnemar Olsson har ställt frågan till Göteborgs Stad men hade inte fått svar till dagens möte. Vi pratade också om gestaltningsuppdraget som omfattar konst och annan utsmyckning. En jury där jag och Börje Blomster, planeringsledare, ingår kommer att vara med och bedöma förslag från konstnärer.

Onsdagens ANS alla ägde rum i Hammarkullens Folkets Hus. Det märktes att vi nu är många anställda! Denna gången hade vi ett lite annorlunda upplägg med uppdelning i två grupper. Inslaget om patientsäkerhet var uppskattat bland deltagarna.

På torsdagen deltog jag i de medicinska sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var temat tandvård och käkkirurgi. Efter lunch åka jag till Alingsås för controllingmöte med Västra Götalandsregionens controllers tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Det som följdes upp var delårsbokslutet, sjukhusbyggnationen och remissreglerna i Västra Götalandsregionen.

Hälsningar
Marina

onsdag 26 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 klar!Förra måndagen hade ledningsgruppen en heldags planeringsdag. Fokus under dagen var bland annat forskning och utveckling. Vi fick en nulägesrapport om utvecklingen av forskningsplattformen och en presentation av ett förslag om hur vi kan gå vidare med utvecklingsstrategin. Dagen handlade även om vårdöverenskommelsen inför 2013-2014 och verksamhetsplan inför 2013.

Tisdagen tillbringade jag tillsammans med Smärtcentrum. På ett möte på morgonen informerade Tore Eliasson sina medarbetare om att han slutar som verksamhetschef men kommer att fortsätta som specialistläkare inom verksamheten.

På onsdagen hade styrelsen en heldag. Temat var även här bland annat forskning och utveckling. Styrelsen tog också ett av årets viktigaste beslut, vårdöverenskommelsen inför 2013-2014.

Torsdagen ägnade jag åt interna möten på ANS och på fredagen deltog jag i ett regionchefsmöte som handlade om diverse aktuella frågor. Vi gjorde också ett studiebesök på Gröna Rehab i Botaniska Trädgården. Verksamheten drivs av VGR och vänder sig till anställda som har eller är i riskzonen för en stressrelaterad sjukdom eller en depression. Arbetssättet bygger på att man kombinerar forskningsbaserad kunskap om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion med etablerade metoder inom sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi. Det var ett mycket intressant besök och kul att få träffa den mycket engagerade personalen. De har nått goda resultat med hög andel personer som återgår i arbete. Läs gärna mer på VGR:s intranät.


Hälsningar
Marina

torsdag 20 september 2012

Fortsätt ta med en vän!
Den framgångsrika kampanjen Ta med en vän för ökad cellprovtagning bland kvinnor i nordöstra Göteborg är nu avslutad. Men det viktiga arbetet att få fler kvinnor till provtagning för att förhindra utvecklad livmoderhalscancer fortsätter - ett arbete med ovärderlig nytta av de kunskaper och erfarenheter Ta med en vän samlat på sig under resans gång.

Nu finns det femte och sista numret av Ta med en väns nyhetsbrev ute som bland annat handlar om projektets mottagande av Guldskalpellen 2012 från Göran Hägglunds hand i Folkets hus i Hammarkullen.

Klicka här för att komma till en sida där du kan läsa projektets samtliga nyhetsbrev.

För den som är intresserad av en mer djuplodande utvärdering och presentation av Ta med en vän finns nu även en slutrapport ute. Klicka här för att läsa den.

Om projektet:
Ta med en vän var ett samverkansprojekt mellan Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för Jämlik Vård, Regionalt Cancercentrum Väst, Födelsehuset och barnmorskemottagningar och genomfördes 1 april 2011 till 31 mars 2012. Projektet syftade till att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att ta cellprov och tilldelades i maj Guldskalpellen 2012 som årets förnyare inom sjukvården.

fredag 14 september 2012

Nya Angereds Närsjukhus tema för frukostseminarium

Under morgonen samlades politiker och representanter för olika samarbetspartners på Angereds Närsjukhus för ett seminarium kring den nya sjukhusbyggnaden. Bygget ska enligt planerna påbörjas någon gång runt årsskiftet och ligga på den nuvarande parkeringen vid spårvagnshållplatsen i Angered centrum.
                                          Mingel inför frukostseminariet

Frukostseminariet var en markering att bygglovet är klart och att själva bygget av nya Angereds Närsjukhus snart påbörjas. Sjukhusdirektör Marina Olsson inledde med att hälsa alla välkomna och berättade kort om den pågående verksamheten och den nya sjukhusbyggnaden som ett verksamhetsprojekt – ett projekt som har pågått länge.

– Vägen hit har inte precis varit som en motorväg där man kör rakt fram i en hög hastighet, utan mer som en landsväg med slingor, omvägar och gupp. Det tar tid, men det har gått framåt, säger hon.


                   Marina Olsson, Sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson talade därefter bland annat om den uppskattning små närsjukhus ofta får av medborgare.

– Det nya sjukhuset ska bli väldigt bra för angeredsborna. Angereds Närsjukhus står för och ska stå för en jämlik hälsa och se till att alla har möjlighet att må bra, säger han.

Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter som bygger sjukhuset, berättade om lokaliseringen av den nya sjukhusbyggnaden och det certifieringssystem, Miljöbyggnad, som vägleder arbetet.


                        Gunnemar Olsson, projektledare på Västfastigheter

Planeringsledare Börje Blomster på Angereds Närsjukhus tog därefter vid och beskrev en del av det
förberedande arbete som legat till grund för planeringen av det nya närsjukhuset – bland annat medborgardialogerna där många utlandsfödda kvinnor i närområdet har deltagit.

– Det har funnits ett stort engagemang och glädje i det här. Jag tror att detta kommer att bli ett fantastiskt projekt, säger han.

Anders Melin, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco, följde upp med ett anförande som tog sin utgångspunkt i ANS mål- och styrdokument samt medborgarnas förväntningar på ett nybyggt närsjukhus – hur omformas de till lokaler? Lättillgänglighet är ett mål Anders Melin tror infrias i och med den nya sjukhusbyggnadens läge.

– Det finns ingen bättre tomt. Jag tror att alla i slutändan kommer att tycka att det är ett jättebra läge, säger han.

Pernilla Nordén från Sweco beskrev bland annat de estetiska principer och idéer som har väglett planeringen av nya ANS. Därefter blev det visning av en datoranimerad film som visar upp den nya sjukhusbyggnaden i 3D-miljö.
Endrick Schubert, styrelseordförande för Angereds Närsjukhus, avslutade fredagsmorgonens seminarium.

– När det här huset börjar bli verklighet, när det börjar synas, är jag övertygad om att medborgarna i Nordost kommer att känna att det här är vårt hus.

Vill du veta mer om nya Angereds Närsjukhus, klicka här.

torsdag 13 september 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering för konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer 2013


Förra måndagen hade ledningsgruppen den första av höstens två planeringsdagar. Vi fick bland annat en redovisning av Lena Rosell, projektledare för Psykiatriteamet, som berättade om teamets start och utveckling. Vi hade också en dialog om hur samarbetet mellan Psykiatriteamet och övriga vårdverksamheter på ANS kan se ut. Ledningsgruppen diskuterade också vårdöverenskommelsen inför 2013-2014. På kvällen träffade jag sjukhusdirektörerna för de övriga tre fristående sjukhusen.

På tisdag morgon hade vi förhandlingar om vårdöverenskommelsen. Därefter var det presidiemöte och efter det hade jag möte med Håkan Mannelqvist, planeringsledare på Hälso- och sjukvårdskansliet, för planering av ett gemensamt möte om utvecklingen av ANS.

Tidigt på onsdag morgon tog jag tåget till Örebro för att delta i seminariet Hälsa för alla? Är det svenska hälso- och sjukvårdssystemet jämlikt? Örebro Läns Landsting ingår i ett EU-projekt om förbättrad hälsa med målgruppen äldre invandrarkvinnor som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga från tidigare Jugoslavien, Iran, Irak och Somalia. Jag var inbjuden för att berätta hur ANS arbetar för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Det var flera andra talare, bland andra Susanne Rolfner Suvanto som pratade på temat Mellan äldreomsorg och psykiatri. Det hon beskrev var hur det är att ha upplevt trauma i livet och åldras och att det i en vårdsituation finns en utsatthet som kan aktivera tidigare upplevelser. Det var jätteintressant och hon har också skrivit en bok på temat.

På eftermiddagen åkte jag vidare till Stockholm där jag tillbringade torsdag och fredag på Nätverket Hälsofrämjande Sjukvårds Strategidagar. Dagarna ägnades bland annat åt nätverkets arbete med implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor, det vill säga alkohol, tobak, mat och fysiskt aktivitet. En annan rolig sak var planeringen inför nästa år internationella konferens för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer som hålls i Göteborg den 22-14 maj 2013. Konferensens huvudtema kommer att vara: Hur kan vi ta tillvara kunskapen om den nära kopplingen mellan kropp och själ för att skapa en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård? Från teori till praktik. Jag är säker på att många medarbetare på ANS kan lämna in förslag på abstracts och miniseminarier inför den konferensen.


Hälsningar
Marina

måndag 27 augusti 2012

Temadag om KOL

KOL är den enda av våra vanligaste folksjukdomar där dödligheten ökar – framförallt bland kvinnor. Denna dystra slutsats står att läsa i Hjärt- Lungfondens nyligen publicerad rapport för 2012. Medan dödligheten i KOL bland män har varit närmast oförändrad de senaste 15 åren har den ökat med 74 procent bland kvinnorna under samma period.

Dagens Medicin anordnar en temadag om KOL 20 september. Ann Ekberg Jansson, forskningschef på Angereds Närsjukhus och ordförande i styrgruppen för det nya kvalitetsregistret Riks-KOL, är en av de inbjudna talarna under temadagen. Hon kommer att berätta om ett projekt som handlar om att förbättra hela vårdkedjan för patienter med KOL och där nya former för samarbete mellan primär- och specialistvård prövas.

För anmälan till och information om Dagens Medicins temadag om KOL, klicka här.

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet och vice ordförande i Hjärt- Lungfondens forskningsråd, medverkar också under temadagen. I en debattartikel i Skaraborgs Allehanda publicerad 27 augusti uppmanar han tillsammans med Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden, ledningen för landstinget och för sjukhusen i Västra Götaland att ansvara för att KOL-patienter rapporteras in till det nationella kvalitetsregistret för KOL.

Sedan 2009 bör kolpatiener registreras i det nationella kvalitetsregistret luftvägsregistret/rikskol – men enligt artikelförfattarna är detta ett arbete som gått långsamt. Idag är endast en fjärdedel av primärvårdsmottagningarna och hälften av de lungmedicinska enheterna anslutna till registret. Vinsterna med ett heltäckande register är både ett ovärderligt bidrag till forskningen kring KOL och en möjlighet att förbättra vården för kolpatienter.

tisdag 26 juni 2012

Sommaruppehåll

Nu tar bloggen ledigt ett tag. Tillbaka i höst.
Hoppas alla får en skön sommar!


måndag 25 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Tack för ett bra halvår


Här kommer mitt sista nyhetsbrev före sommaren. Nu vankas sommar och semester, även om det inte helt känns så när man tittar ut genom fönstret.

Förra veckan började jag med en del av de lönesamtal jag planerat in med medarbetare. Jag ägnade även en del tid åt samtal med vår projektledare för psykatriteamet på Angereds Närsjukhus Lena Rosell. Vi diskuterade bland annat frågor kopplade till etableringen av teamet som sätter igång i höst. I tisdags passade vi som arbetar på sjukhuskansliet även på att ha en lunch i midsommarens tecken. Vid lunchen avtackades Malena Lau som nu slutar hos oss efter nästan fyra år.

Tisdag eftermiddag var det dags för vår fackliga samverkansgrupp. Diskussionerna var flera, men bland annat hann vi med att gå igenom förslag till policies mot trakasserier p g a kön och sexuella trakasserier samt alkohol- och drogpolicy. Dessa ska sedan upp i styrelsen.

I onsdags träffade jag styrelsen. Vi pratade bland annat om ekonomi och tog ett beslut kring den åtgärdsplan som vi tagit fram för ekonomiskt underskott. Till och med maj månad har vi lagt ner cirka 7 miljoner kronor i lokalanpassningar, telefoni och IT i samband med att vi utökat våra tillfälliga lokaler med Angereds Torg 5b och Angereds Torg 9. Samtidigt har också våra befintliga lokaler behövt anpassas. Vi räknar med att hämta hem mycket av detta under året genom att senarelägga rekryteringar, reducera kompetensutveckling och generell ekonomisk hushållning, men allt klarar vi inte. Vi räknar därmed på ett underskott på cirka 2 miljoner kronor.  Det är samtidigt viktigt att vi inte gör tvärstopp i vårt utvecklingsarbete av sjukhuset, utan att verksamheten hela tiden utvecklas för att utföra vårt uppdrag.

Styrelsen avslutade mötet med att rikta ett stort och innerligt tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus. Tacket är främst kopplat till de stora insatser som lagts ner senaste halvåret, men också för att man på ett bra sätt hanterat de besvärligheter alla omflyttningar medfört.

Torsdag, veckans sista dag, denna midsommarvecka, slutade där den började med de sista av lönesamtalen. Sen var det dags att lämna stan för att fira vår fina sommarhögtid.

Nu är semestern snart här för många av oss och jag återkommer med mina veckorapporter i augusti. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under första halvåret 2012. Trots ombyggnationer och omflyttningar har vi hanterat en stor tillströmning av patienter och kunnat ha en fungerande verksamhet utan större avbrott. Vi har haft hög tillgänglighet och arbetat med att förbättra vården för de patienter vi är till för. Samtidigt har våra utåtriktade insatser nått de som bor i vårt område och vi har kunnat bistå vårdcentraler i vårt område med specialistkompetens. Under våren har jag vid flera tillfällen mött patienter och anhöriga som berömt vår verksamhet både utifrån den vård de fått, men också för vårt sätt att bemöta dem. Det är också glädjande att omvärldens intresse för oss är fortsatt stort. Vi har under årets första del fått mycket uppmärksamhet i media, belönats med Guldskapellen för Ta med en vän projektet och haft flera studiebesök.

Det och många andra positiva erfarenheter från 2012 års första del tar jag med mig till i höst. Men först vill jag önska er alla en riktigt bra sommar, hoppas ni som är lediga får en skön semester med avkoppling och fint väder. Själv hoppas jag kunna tillbringa så mycket tid som möjligt till sjöss i båt.

Hälsningar Marina Olsson, sjukshusdirektör

tisdag 19 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Positiv känsla inför ökat samarbete med övriga fristående sjukhus i VGR


Förra veckan började med en heldags gemensam ledningsgrupp tillsammans med ledningsgrupperna för de övriga tre fristående sjukhusen: Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås Lasarett. Syftet med dagen var att få kännedom om de olika sjukhusens verksamheter och att lära känna varandra. Vi diskuterade också de fristående sjukhusens roll i Framtidens Hälso- och sjukvård. Något av det vi kom fram till var att vi ser att samarbete ger nya impulser in i organisationen och att om vi kan lära av varandra så går alla framåt i utvecklingen. En av fördelarna med att vara en mindre förvaltning är att det är kortare beslutsvägar och att det kan vara lättare att prova och införa nya rutiner och arbetssätt.

Vi bestämde att resultatet av dagens diskussion ska diskuteras i respektive sjukhusledning och att varje förvaltning tar fram ett par konkreta förslag till fortsatt samarbete. Vi sjukhusdirektörer kommer sedan att diskutera förslagen och ta fram en agenda för det fortsatta arbetet och kalla till ett nytt möte med alla ledningsgrupper under hösten. Jag gick därifrån med en positiv känsla av att det var bra att träffas över förvaltningsgränserna och att det finns områden där vi kan ha nytta av att arbeta tillsammans.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Upphandlingsunderlagen för generalentreprenör för byggnationen ligger ute från och med den 18 maj och i tre månader. I september blir det klart vem som kommer att bygga. I övrigt löper planeringen på enligt plan. På eftermiddagen var det förhandlingar med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 om vårdöverenskommelsen som ska vara klar i augusti. Denna gång blir det en tvåårig överenskommelse för 2013 och 2014. Det är viktigt att ANS tar ett kliv i utvecklingen mot NyANS så att inte klivet från 2014 till 2015 blir för stort. Det kommer att pågå ett intensivt arbete med överenskommelsen fram till semestern.

Under onsdag till fredag var jag i Sigtuna för att avsluta den ledarutbildning jag har gått på sedan i september, SKL:s Toppledarprogram.

Hälsningar
Marina

onsdag 13 juni 2012

Angereds Närsjukhus uppmärksammades på nationell konferensI måndags ägde den nationella konferens om jämlik vård som gick av stapeln i Stockholm. Bakom konferensen står Sveriges kommuner och landsting. På konferensen deltog bland annat socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders Knape, socialdemokraternas talesman i sjukvårds- och äldrefrågor Lena Hallengren. 


Angereds Närsjukhus var ett av de exempel på arbete för ökad jämlik hälsa som visades fram. Bland annat genom den film som tagits fram inför konferensen. 

Filmen finns att se på http://vardajamlikt.se/filmer/

måndag 4 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: givande möte med andra ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård


Förra veckans ledningsgrupp handlade bland annat om planeringen inför sommaren. Regionledningen har betonat vikten av att klara tillgänglighetskraven på 60 dagar även under semesterperioden.

På tisdagen deltog jag i ett möte med Registercentrum i VGR. Mötet handlade om användningen av kvalitetsregister för verksamhetsutveckling med förbättringsarbete och forskning inom VGR samt nationellt och internationellt. Det är viktigt att inte se registreringen i kvalitetsregister som ett separat spår utan som en naturlig del av utvecklingen av verksamheten.

Under onsdag förmiddag hade ANS besök av personer från Socialdepartementet som arbetar med Patientmaktutredningen, ett arbete som syftar till att ta fram förslag till ny patentlagstiftning. Förutom jag själv deltog Freja Bramsen, informationschef och Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum i mötet. Besöket på ANS var en del i deras arbete med att undersöka vad som görs inom olika verksamheter i Sverige för att förbättra patientens ställning i vården. På eftermiddagen hade vi avtackning för Shirin Bartholdsson som har haft en visstidsanställning som hälsoutvecklare på ANS under ett år.

Torsdagen tillbringade jag på ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden. Bland annat redovisade Sektorsrådet för Allmänmedicin utvecklingen inom primärvården med fokus på projektet Mest sjuka äldre. Bakgrunden till projektet är att det idag finns 50 000 invånare i VGR som kan räknas in i denna grupp. Många av dessa personer saknar en individuell vårdplan och en fast vårdkontakt. Vården för de mest sjuka äldre behöver förbättras och det satsas nu både nationellt och regionalt i detta projekt.

På fredagen hade regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjudit in alla ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård till en heldag. Syftet med dagen var att diskutera hur vi tillsammans kan gå vidare för att ta ett gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Förmiddagen hade tema Regiongemensamma aktiviteter för att få en ekonomi i balans på kort och lång sikt, ett uppdrag från Regionstyrelsen. Eftermiddagen hade fokus på Framtidens hälso- och sjukvård. Detta projekt utgår från fyra strategiska områden: hälsa, vårdkvalitet, service och inflytande och beslut kommer att tas i Regionfullmäktige i september. Både förmiddagen och eftermiddagen innehåll gruppdiskussioner i blandade grupper. I min grupp var vi representanter från både sjukhus, tandvård, primärvård, beställare och regionkansliet. Det kändes bra att mötas och prata om vad vi inom de respektive förvaltningarna och även gemensamt kan bidra med i den framtida utvecklingen av vården i VGR.

måndag 28 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Prisutdelning av Guldskalpellen till ANS!


I måndags fortsatte maj månads controllingmöten, denna gång med Monica Lohm, chef på Administrativa enheten. Konstenheten i VGR besökte ANS och utsmyckade lokalerna på Angereds torg 5 och 9, inklusive mitt arbetsrum. På eftermiddagen deltog jag i referensgruppen för Utveckling Nordost i Bergsjön.

Tisdagen började med controllingmöte med Cornelia Berghdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen. Efter det var det stabsmöte där vi diskuterade diverse aktuella frågor och planerade nästa veckas ledningsgrupp. Efter lunch deltog jag i ett seminarium på Bräcke Diakoni om förbättringsarbete inom FAMNA, en non profit verksamhet inom vård och omsorg. Jag var inbjuden att delta i samtal om vikten av förbättringsarbete.

På onsdagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om nuläget för Gynekologimottagningen med en stor ökning av antal remisser och patienter. På eftermiddagen deltog jag i invigningen av Ungdomsmottagningen och de nya lokalerna för Smärtcentrum och logopedin samt rehab och psykiatriteamet. Dagen avslutades med ett förberedande möte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför möte med koncernledningen för Hälso-och Sjukvård senare i veckan.

På möte med Kommittén för rättighetsfrågor i VGR på torsdagen fick jag frågan om att eventuellt delta i ett pilotprojekt om arbetssätt inom verksamheten för att möta upp de olika delarna inom området mänskliga rättigheter. Fokus skulle vara det enskilda mötet med patienten. På eftermiddagen hade jag och Ulla Fransson, personalchef, planeringsmöte inför höstens ANS Alla.

På fredag förmiddag var det utdelning av Dagens Medicins pris Guldskalpellen i Hammarkullens Folkets Hus. Socialminister Göran Hägglund delade ut priset. Det fina diplomet och den vackra pokalen kommer snart att finnas för beskådan på ANS. Efter detta hade jag överlämningsmöte med Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare, som slutar sin anställning den sista maj. Jag kommer att överta ansvaret för hantering av folkhälsofrågorna under sommaren, i väntan på rekrytering. Veckan avslutades med möte med sjukhusdirektörerna för de tre andra fristående sjukhusen, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås Lasarett. Ann Stokland, som representerar de fyra sjukhusen i Hälso och Sjukvårdens koncernledning återrapporterade från mötet dagen innan.

fredag 25 maj 2012

Guldskalpellen 2012 till "Ta med en vän"

Angereds Närsjukhus är som tidigare meddelats stolta över att kampanjen "Ta med en vän" för ökad cellprovstagning bland kvinnor i Nordost tilldelats det prestigefyllda priset Guldskalpellen 2012 av nyhetstidningen Dagens Medicin. Idag fick projektledarna Malena Lau och Erik Olsson ta emot priset i Folkets hus i Hammarkullen från Socialminister Göran Hägglunds hand.
– Det är fantastiskt det ni gör för att höja lägstanivån i detta område, för vad det ytterst handlar om är skillnaden mellan liv och död, sade Göran Hägglund.

Både Malena Lau och Erik Olsson framhöll att lika stor del av priset har doulor, barnmorskor och all övrig personal verksamma inom olika myndigheter och instanser som på olika sätt har varit med och stöttat projektet till framgång.

Så ett stort tack till er alla!Fler än Socialministern var på plats i Hammarsalen för att rosa och uppmärksamma kampanjen. Helén Eliasson (S), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsutskott höll tacktal, liksom Maria Prigorowsky, projektledare för screeningprojektet Tidig upptäckt vid SKL, som noga följt och inspirerats av projektet.

Maja Florin, Utvecklingschef på Dagens medicin, var med och delade ut priset för sjunde året.
– Det här är en av de viktigaste sakerna vi gör. Det pågår ett imponerande arbete ute i sjukvården, sade hon.
Med Maja Florin på scen var Peter Friberg, professor och ordförande i Svenska Läkaresällskapet, som leder den jury som utser Guldskalpellen.

Björn Strander, överläkare och gynekolog på Regionalt Cancercentrum Väst, gav därefter olika fakta om livmoderhalcancer och den kraftiga nedgången av upptäckt livmoderhalscancer bland den kvinnliga befolkningen i Sverige sedan cellprovstagning infördes under 1960-talet.

Glädjande nog har mätning visat på ökad cellprovstagningsbesök i Angered, Gunnarred och Bergsjön – områden som länge har legat på den lägsta nivån i landet.
– Detta är en ökning som helt kan tillskrivas projektet. Det skulle annars ha tagit flera år att åstadkomma denna förändring, konstaterade Björn Strander.

torsdag 24 maj 2012

Ungdomsmottagningen invigdes


Besökare strömmade till och såväl radio som TV var på plats när Ungdomsmottagningen på Angereds Torg 5B officiellt invigdes och höll öppet hus i onsdags.
Endrick Schubert (S), styrelseordförande för Angereds Närsjukhus inledde med att bland annat tacka sjukhusets medarbetare för deras tålamod under den senaste tidens ombyggnader och -flyttningar. Därefter talade Håkan Linnarsson (S), ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordost, och Verksamhetschef Lars Gelander helt kort innan David Gutman, Vårdenhetschef på Ungdomsmottagningen i Angered, tog till orda.

David Gutman talade bland annat om framtida mål: att mottagningens även på sikt ska kunna erbjuda föräldrarådgivning under särskilda inbokade tider.

– Med den kompetens som finns i personalgruppen är jag övertygad om att vi når det målet, sade han.

Därefter klippte Endrick Schubert sidenbandet till mottagningen och besökarna fick mingla fritt bland de nya lokalerna.

Angereds%20unga%20f%C3%A5r%20egen%20mottagning%20 (Inslag TV4)

onsdag 23 maj 2012

Tack till A Non Smoking Generation


Angereds Närsjukhus har sedan 2010 samarbetat med A Non Smoking Generation och erbjudit skolorna i Nordost klassbesök – ett uppskattat inslag i det tobakspreventiva arbetet.

Under 2012 har vi utvecklat konceptet med klassbesök genom ett pilotprojekt riktat mot en sjätteklass på Bergsjöskolan. Eleverna har fått träffa våra inspiratörer Kim och Natalie en gång i vecka under vårterminen.

Syftet med gruppträffarna är att ge deltagarna information kring tobak och förhoppningsvis få dem att välja att avstå från tobak. Målet har även varit att skapa goda relationer till eleverna genom att stärka deras självkänsla och ge dem all information de behöver för att säga nej till tobak.

Under gruppträffarna är eleverna själva med och påverkar inspiratörsbesökens/träffarnas innehåll. Inspiratörerna och eleverna belyser tillsammans frågor de tycker är viktiga. Inspiratörerna är med under träffarna för att – genom information och övningar stötta och stärka eleverna i samtalen för att träna dem att stå emot grupptryck och mediepåverkan.

2011 träffade Natalie och Kim 85 klasser från grundskolans årskurs fyra upp till gymnasiets årskurs tre. Under 2012 har de hittills gjort 39 klassbesök i Nordost.

Intresset för klassbesöken var från början stort. Idag har de flesta skolklasser i Nordost träffat inspiratörerna, vilket har lett till att behovet minskat. Angereds Närsjukhus avslutar därför avtalet med Non Smoking Generation och tackar för ett givande och uppskattat samarbete.

En stor anledning till framgången i detta samarbete har varit inspiratörernas positiva inställning och engagemang.

Stort tack Kim och Natalie för er tid hos oss och lycka till!


måndag 21 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: sommaravslutning med intressant föreläsning om parallella maktstrukturer


I måndags började maj månads controllingmöten med uppföljning av de olika verksamheterna med respektive verksamhetschef. Barn- och ungdomsverksamheterna och verksamhetschef Lars Gelander var först ut. Under eftermiddagens ledningsgrupp diskuterade vi bland annat diagnosbaserad screening som ingår i vårdöverenskommelsen för 2012. Tanken är att det ska bedrivas som avgränsade screeningsprojekt under året.

På tisdagen var det möte om hantering och förråd av hjälpmedel nu när ANS startar egen rehabiliteringsverksamhet. Förutom jag själv deltog Bo Andersson, ekonomichef, Sara Algotsson, arbetsterapeut samt representanter från VGR och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag hade också avstämning med Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet, om pågående rekrytering av psykiater.

På onsdag förmiddag hade jag tillsammans med Ann Ekberg Jansson, tf forskningschef, möte med Astra Zeneca om ett eventuellt samarbete inom utveckling och forskning.  Därefter var det dags för årets sommaravslutning vilket kändes lite tidigt då det inte alls var sommar ute denna dag. Föreläsningen om parallella maktstrukturer var intressant och det som fastnade hos mig var att samhället behöver anpassa verksamheten efter verkligheten. I ANS fall handlar det om att tänka längre – att anpassa verksamheten efter patienternas och invånarnas verklighet. Det var en trevlig avslutning på arbetsveckan med gemensam buffé. Eftersom jag hade tagit semester på fredagen så blev det en kort arbetsvecka.

Hälsningar Marina

onsdag 16 maj 2012Kampanjen ”Ta med en vän” har tilldelas det ärofyllda priset Guldskapellen. Kampanjen belönas för de insatser som gjorts i nordöstra Göteborg i syfte att öka deltagande i cellprovstagning bland kvinnor. Priset delas ut för sjunde gången av Dagens Medicin till årets förnyare inom sjukvården. Det består av ett utbildningsstipendium, ett hedersdiplom och en vinnarpokal.
Den 25 maj närvarar socialminister Göran Hägglund vid den officiella prisutdelningen i ett karnevalfyllt Hammarkullen. 

Flera samarbetspartners inom Västra Götalandsregionen har under ett år aktivt arbetat för att öka andelen kvinnor i nordöstra Göteborg som tar cellprov - allt i syfte att tidigt upptäcka cellförändringar och därmed förhindra livmoderhalscancer. Kampanjens mål var att vända det låga deltagandet i cellprovstagning bland kvinnor i området och att öka kunskapen om det viktiga provet.När kampanjen avslutades i slutet av april stod det klart att resultatet överträffat alla förväntningar. 


Sedan starten har andelen prover i området ökat med 42 procent. En viktig förklaring till kampanjens goda resultat är tyngdpunkten på muntlig information och användandet av lokala etablerade styrkor, som föreningar och nyckelpersoner. En annan framgångsfaktor är kampanjens positivt laddade budskap: Gör ett aktivt val för din hälsa - ta cellprov!

Nu får kampanjen ytterligare ett erkännande genom Dagens Medicin pris Guldskapellen som tilldelas  årets förnyare inom sjukvården. I år alltså "Ta med en vän"


Fantastiskt för Angereds Närsjukhus och jätteroligt för alla vi som på ett eller flera sätt varit involverade i arbetet. Tack alla!


Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

tisdag 15 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Uppföljning och controlling


Veckan började med sortering och ett försök att komma ikapp efter tre dagars frånvaro. Under måndagseftermiddagen hade vi ett gemensamt presidiemöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) där vi diskuterade bland annat vårdöverenskommelsen 2013, NyANS, starten av ANS psykiatriteam och den stora tillströmningen av remisser till gynekologimottagningen och kardiologin inom Vuxenspecialistcentrum. Vi hade också ett presidiemöte för ANS med planering av kommande styrelsemöte.

På tisdag morgon var det stabsmöte och sedan hade vi förhandlingar med HSN 12 om vårdöverenskommelsen inför nästa år. Verksamhetscheferna Ann Ekberg Jansson, Lars Gelander och Cornelia Bergdahl deltog och presenterade nuläge och verksamheternas behov. Efter lunch hade jag möte med Jan Carlström som är projektledare för ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR, om planeringen för en gemensam heldag för samtliga sjukhus ledningsgrupper den 1/6. Dagen kommer att ha fokus på ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och regiongemensamma aktiviteter för att uppnå en budget i balans i VGR.

Under onsdagens introduktionsdag för nyanställda hade jag förmånen att få möta 20 av våra senast anställda medarbetare i samband med att jag presenterade ANS uppdrag och verksamheter. Jag var också på ett möte med LGS (Ledningsgrupp för samverkan i Göteborg med kranskommuner) som bland annat handlade om handlingsplanen för ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”.

Torsdagen började med möte med HSN 12 för uppföljning av delårsbokslutet för januari-mars. Efter det var det controllingmöte på Gullbergsvass där regionens controllers följer upp verksamhet, personal och ekonomi. Från ANS deltog jag, Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Bland annat efterfrågades hur vi arbetar för att hämta upp det redovisade underskottet på en miljon kronor. Under eftermiddagen förläste jag om ”Det mångkulturella sjukhuset” på kursen ”Att knäcka den svenska koden” som riktar sig till läkare som är utbildade utomlands och nu är anställda inom VGR.

På fredagen hade jag ett morgonmöte i centrala stan med en engelsman som företräder NHS (National Health Service) i Storbritannien. Han hade hört talas om ANS och ville höra hur vi arbetar och vilka verksamheter som finns inom sjukhuset. Under eftermiddagen hade vi interna controllingmöten på ANS med Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum och Tore Eliasson, verksamhetschef på Smärtcentrum. Vi gjorde en uppföljning av årets tre första månader samt en genomgång av de uppdrag ANS har om målrelaterade ersättningar i vårdöverenskommelsen 2012.

fredag 11 maj 2012

Guidning genom Nordost


Att dagligen pendla till och arbeta i nordöstra Göteborg betyder inte alltid att lokalkännedomen hamnar på topp. Tvärtom kan det vara svårt för den som har sin boplats i ett annat område att få en känsla av hur förorterna i Nordost hänger samman och är placerade i förhållande till varandra.
Förhoppningsvis står nu bättre till med lokalkännedomen hos våra nyanställda på Angereds Närsjukhus efter onsdagens guidade busstur genom Nordost. För guidningen stod Einar Hansson (till höger i bilden längst upp), arkitekt med Nordost som specialitet. Med stopp i Västra Gårdsten – för en titt på de nyrenoverade Solhusen, med solpaneler på taken och växthus på bottenvåningen (se bilder ovan) – centrala Bergsjön och Gamlestan, blev det en planbyggnadshistorisk bussguidning genom bland annat Lövgärden, Hjällbo och Kortedala.

Bussturen var en del av programpunkterna i en introduktionsdag som hölls för Angereds Närsjukhus nyanställda.

torsdag 10 maj 2012

Träff på Interreligiösa centret


Oavsett hudfärg, ålder, klass, politisk eller religiös tillhörighet är du välkommen till Interreligiösa centret på Kyrkgatan 25 som öppnade 20 april. Centret är en fortsättning på Göteborgs interreligiösa råds femåriga verksamhet och har som ambition att utgöra en öppen mötesplats för samtal, lärande och agerande.

I onsdags var det dags för nätverksträff för oss som arbetar med kommunikation i nordöstra Göteborg. Som den allra första gruppen utifrån var vi inbjudna till Interreligiösa centret där vi fick träffa verksamhetsledaren Zana Muhammad. Förutom rollen som centrets allt-i-allo sitter han med i stadens nybildade integrationsråd och driver bland annat event- och kommunikationsföretaget WAMA som har arbetat med Världskulturmuseet i flera år.Zana Muhammad talade under träffen bland annat om centrets olika projekt samt så kallad hybridkultur. Många upplever idag en blandad kulturell tillhörighet och har därför svårt att känna sig hemma inom en viss kategori – kulturell, etnisk eller religiös. Denna mix kallas hybridkultur och Interreligiösa centret vill här utgöra ett tredje rum där alla ska kunna känna sig välkomna och få en plats att vara sig själva.

Interreligiösa centret besitter en ovärderlig kunskap och har i flera år kartlagt och nätverkat med olika religiösa församlingar i Göteborg. Vi på ANS och övriga som arbetar med kommunikation i Nordost hoppas på nära samarbete och god dialog med centret framöver.

Vill du veta mer om Interreligiösa centret klickar du här.

torsdag 3 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med detaljplanen för nya sjukhusbyggnanden!


Hej,

Under förra veckans ledningsgrupp hade vi en dialog om ANS resultat på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i hela VGR 2011. Utifrån resultatet har en åtgärdsplan tagits fram som ska lämnas in till VGR som en del i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Patientsäkerhetsarbetet handlar ju till största delen om ett förebyggande arbete och där är avvikelserapporteringen en viktig del för att förebygga risker för patienten så långt som möjligt. Under eftermiddagen kom också det glädjande beskedet att detaljplanen för NyANS vunnit laga kraft. Äntligen!

Tisdagens FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) behandlade bland annat delårsrapporten. På eftermiddagen var det avtackning av Jan Eriksson som varit sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under drygt 6 år. Han kommer nu istället att börja på SUS – Skånes Universitetssjukhus. Vi var många som var där för att tacka och önska honom lycka till.

Under onsdagen gjorde jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, och Bo Andersson, ekonomichef, en planering för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2012. Det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter trots att vi ligger på minus ekonomiskt efter första kvartalet.

På torsdag förmiddag hade vi möte med Hälso- och sjukvårdskansliet inför vårdöverenskommelsen 2013. Efter lunch var det styrelsemöte där delårsrapporten presenterades. Styrelsen vill förmedla ett särskilt tack till personalen på ANS för en stor arbetsinsats med många patientbesök trots besvärliga omständigheter under flytten av verksamheter till nya lokaler!

Under fredag förmiddag var det möte om psykiatrin med politiker och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 tillsammans med Lena Rosell, projektledare för ANS psykiatriteam. Vi hade en dialog om nuläge och tänkbar framtida utveckling av psykiatrin på ANS och i Nordost. Efter lunch träffades vi sjukhusdirektörer för de fyra fristående sjukhusen i VGR för återrapportering av möte med koncernledningen för Hälso- och sjukvård den 19 april innan det var dags att åka hem och förbereda Valborgsfirandet.

Hälsningar
Marina

fredag 27 april 2012

Grattis Julia!

Igår fick Julia Mjörnstedt från organisationen Ung Cancer ta emot ett stipendium från självaste kungen. Hon är utsedd till morgondagens ledare, och det med rätta tycker vi. Fin artikel i dagens GP och en uppmärksamhet de är väl värda.

Alla vi som har jobbat med Julia, Hanna och andra från Ung Cancer i projektet "Ta med en vän" har inspirerats av deras arbete och besjälade inställning! Grattis!

Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

onsdag 25 april 2012

Folkhälsostämman 2012

Så här såg det ut när 2012 års Folkhälsostämma invigdes i Stockholm i måndags.
Över 900 deltagare lyssnade på föreläsare från hela landet tala om folkhälsans utmaningar.

Socialminister Göran Hägglund hälsade alla välkomna och inledde med ett tal om att hälsan generellt har förbättras i Sverige. Han påpekade dock att hälsoskillnader ökar mellan olika grupper och att den största ökningen har skett mellan de med hög socioekonomi och utbildning och de med låg socioekonomi och utbildning.

Hägglund presenterade fyra perspektiv regeringen ser som centrala för framtidens folkhälsoarbete:

1. Tilltro till individens egna möjligheter att göra aktiva val utifrån sina förutsättningar, samtidigt
som samhället måste bidra till att göra de hälsosamma valen enkla.
2. Bred samverkan och gemensamt ansvar.
3. Hälso- och sjukvårdens roll för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. I mötet mellan sjukvårdspersonal och patient kan vi påverka individen. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder lyftes fram, liksom vikten av att utveckla hälso- och sjukvården till en aktör för det hälsofrämjande arbetet.
4. Nya tekniska lösningar. Patienten som samarbetspartner i vårdprocessen och E-hälsa.

Angereds Närsjukhus var ett av få exempel på hur man kan arbeta för att minska skillnader i hälsa mellan grupper. Det gav mig mycket feedback och inspiration.

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare.