måndag 27 augusti 2012

Temadag om KOL

KOL är den enda av våra vanligaste folksjukdomar där dödligheten ökar – framförallt bland kvinnor. Denna dystra slutsats står att läsa i Hjärt- Lungfondens nyligen publicerad rapport för 2012. Medan dödligheten i KOL bland män har varit närmast oförändrad de senaste 15 åren har den ökat med 74 procent bland kvinnorna under samma period.

Dagens Medicin anordnar en temadag om KOL 20 september. Ann Ekberg Jansson, forskningschef på Angereds Närsjukhus och ordförande i styrgruppen för det nya kvalitetsregistret Riks-KOL, är en av de inbjudna talarna under temadagen. Hon kommer att berätta om ett projekt som handlar om att förbättra hela vårdkedjan för patienter med KOL och där nya former för samarbete mellan primär- och specialistvård prövas.

För anmälan till och information om Dagens Medicins temadag om KOL, klicka här.

Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet och vice ordförande i Hjärt- Lungfondens forskningsråd, medverkar också under temadagen. I en debattartikel i Skaraborgs Allehanda publicerad 27 augusti uppmanar han tillsammans med Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden, ledningen för landstinget och för sjukhusen i Västra Götaland att ansvara för att KOL-patienter rapporteras in till det nationella kvalitetsregistret för KOL.

Sedan 2009 bör kolpatiener registreras i det nationella kvalitetsregistret luftvägsregistret/rikskol – men enligt artikelförfattarna är detta ett arbete som gått långsamt. Idag är endast en fjärdedel av primärvårdsmottagningarna och hälften av de lungmedicinska enheterna anslutna till registret. Vinsterna med ett heltäckande register är både ett ovärderligt bidrag till forskningen kring KOL och en möjlighet att förbättra vården för kolpatienter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar