måndag 19 november 2012

Bättre kommunikation mål i Nordost
Från vänster: Lovisa Rohde, kommunikationsstrateg Östra Göteborg, Lina Lundqvist, kommunikationsstrateg Angered, Freja Bramsen, informationschef Angereds Närsjukhus och Cajsa Malmström, kommunikatör Utveckling Nordost AB.

Fyra kommunikatörer i nordöstra Göteborg har gått samman för att lära av varandra och förbättra sitt kommunikationsarbete i det mångkulturella upptagningsområdet. Men en kartläggning av områdets medievanor visar att värdet av alternativa informationskanaler varken ska överdrivas eller ignoreras.

De fyra kommunikatörerna är verksamma inom stadsdelsförvaltningarna, det lokala sjukhuset och i ett stadsutvecklingsprojekt i nordöstra Göteborg. Men trots att de har olika arbetsgivare är det mer som förenar än särskiljer dem i deras yrkesverksamma roll i Nordost. Grunden för deras gemensamma nätverk är befolkningen i området och  målet om att bli bättre på nå ut till dem.

Nordost är ett område med höga krav på kommunikationsarbete eftersom en stor del av invånarna är utlandsfödda och har annat modersmål än svenska. Under 2012 har kommunikatörerna främst satsat på att utveckla kunskaper inom interkulturell kommunikation och alternativa metoder för att nå ut till lokalbefolkningen.

Under våren utfördes en gemensam medievaneundersökning i Angered och Östra Göteborg. Undersökningens syfte var dels att få en bild av lokalbefolkningens medievanor, dels att ta reda på kännedomen om Angereds Närsjukhus och Utveckling Nordost AB och deras förbättringsarbeten.

I undersökningen intervjuades nära 1 000 personer i åldrarna 15 till 82 år på åtta olika platser i nordöstra Göteborg. Resultatet från undersökningens del om medievanor visade något överraskande, i ljuset av dagens stora medieutbud, att en stor andel (76 procent) läser den tryckta upplagan av tidningen Metro regelbundet. Därefter följer svenskspråkiga morgon-, kvälls- och lokaltidningar.

På frågan hur man önskade att få ta del av samhällsinformation svarade lite drygt hälften att de ville få brev hem till hushållet. Omkring 40 procent ville få informationen via Internet och cirka 30 procent via annons i tidning. Den mest besökta sidan på Internet bland de tillfrågade var Facebook (54 procent) åtföljt av YouTube (31 procent) och Blocket (13 procent).

46 procent av de intervjuade invånarna i Östra Göteborg besöker regelbundet ett bibliotek – en högre siffra än i Angered (37 procent). Invånare som levt i Sverige under en kortare tid än fem år besöker bibliotek något oftare än de som bott här längre. Endast nio procent uppger att de besöker medborgarkontoret regelbundet.

En försiktig tolkning av medievaneundersökningen visar att spridningen beträffande var invånarna hämtar sin samhälls- och omvärldsinformation är mindre än man lätt kan föreställa sig - mot bakgrund av de många olika språk och kulturer som samsas inom Nordost. Men verkligheten är som alltid mer komplex och det finns inget entydigt svar på vilka vägar fram till medborgarna som fungerar bäst.

Henrik Thörling, Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar