onsdag 25 april 2012

Folkhälsostämman 2012

Så här såg det ut när 2012 års Folkhälsostämma invigdes i Stockholm i måndags.
Över 900 deltagare lyssnade på föreläsare från hela landet tala om folkhälsans utmaningar.

Socialminister Göran Hägglund hälsade alla välkomna och inledde med ett tal om att hälsan generellt har förbättras i Sverige. Han påpekade dock att hälsoskillnader ökar mellan olika grupper och att den största ökningen har skett mellan de med hög socioekonomi och utbildning och de med låg socioekonomi och utbildning.

Hägglund presenterade fyra perspektiv regeringen ser som centrala för framtidens folkhälsoarbete:

1. Tilltro till individens egna möjligheter att göra aktiva val utifrån sina förutsättningar, samtidigt
som samhället måste bidra till att göra de hälsosamma valen enkla.
2. Bred samverkan och gemensamt ansvar.
3. Hälso- och sjukvårdens roll för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. I mötet mellan sjukvårdspersonal och patient kan vi påverka individen. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder lyftes fram, liksom vikten av att utveckla hälso- och sjukvården till en aktör för det hälsofrämjande arbetet.
4. Nya tekniska lösningar. Patienten som samarbetspartner i vårdprocessen och E-hälsa.

Angereds Närsjukhus var ett av få exempel på hur man kan arbeta för att minska skillnader i hälsa mellan grupper. Det gav mig mycket feedback och inspiration.

Hälsningar Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar