onsdag 28 september 2011

Sjukhudirektörens vecka: Samverkan och nästa års beställning i fokusHej,

Regelbundet brukar jag dela med mig av mina veckor här på bloggen. Här kommer en liten rapport från föregående vecka.

Som brukligt, varannan vecka, var det förra veckan dags för ledningsgrupp. Denna gång med med information om införande av NPÖ (Nationell patientöversikt), som är på gång i Västra Götalanadsregionen. Först ut är Allingsås. Även vi kommer så småningom att införa NPÖ. Det verkar väldigt bra att kunna se alla de vårdkontakter patienten har på samma ställe, om patienten ger sin tillåtelse. På mötet hade vi också en information om att de regiongemensamma riktlinjerna om dofter och tobaksrök har aktualiserats av regionens Hälso- och sjukvårdsutskott.

Veckan fortsatte i samverkans tecken. Tisdag startade arbetet med närområdessamverkan upp i de sk. NOSAM-grupperna. Denna gång för arbetet i Östra Göteborg. Det var ett positivt möte som andades stor vilja att samverka för att förbättra för patient/brukare. Under andra hälften av dagen träffade jag Lars Alfredsson, som är processledare i Ledninsgrupp för samverkan i Göteborgsområdet. Vi talade om utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och Angereds Närsjukhus i synnerhet.

Mitten av förra veckan ägnades helt åt styrelsen. Närmare bestämt det årliga styrelsemötes internatet, som denna gång ägde rum i Uddevalla. På agenda stod bland annat personalfrågorna, som är ett angeläget område för vår styrelse. Under första dagen var fokus på samverkansavtal, löneöversyn, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Dag två var fokus på delårsbokslutet för augusti och arbetet med vårdöverenskommelsen för 2012. Vi fick också möjlighet att redovisa delårsbokslutet som var mycket positivt med bl.a. ökad tillgänglighet till specialistsjukvård i nordost, genom ökat antal besök på Angereds Närsjukhus och hög tillgänglighet i sommar, utom juli, när det gäller vårdgaranti och kömiljard. Förbättringsområden i rapporten är patientsäkerhetsarbetet där vi sjunkit till 91% när det gäller följsamhet till hygien- och klädregler. Det måste vi förbättra!

I torsdags var det avtackning för Johan Assarsson, som varit regiondirektör fram tills nu. Den avhölls i Vänersborg.

Veckan avslutades med möten med beställarnämnden om nästa års överenskommelse. Processen med beställningen för nästa år beräknas vara klar och innan oktobers utgång. Helt klart är att det försämrade ekonomiska läget i vår omvärld påverkar oss. Till skillnad från många andra i vår sektor kommer vi dock fortsatt att öka, även om takten kan bli något långsammare.


Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar